Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. Evaluatie van de Nederlandse invulling van de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de NEC-richtlijn voor ammoniak

  Er is een sterke samenhang in beleidsdoelen van de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de NEC-richtlijn voor ammoniak, maar Nederland heeft de beleidsmaatregelen die bij de richtlijnen...

 2. Marian van Schijndel

  opties verduurzaming voedselproductie en landbouw (resource- en eco-efficiency tav rantsoenen, huisvestingssystemen, bemesting en mestverwerking, mede i.r.t. dierenwelzijn); beleid mest en ammoniak,...

 3. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 4. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 5. Meer fijn stof uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dan gedacht

  Uit onderzoek blijkt dat de atmosferische omzettingsproducten van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dragen vijftig procent meer bij aan de fijnstofconcentraties dan tot nu toe werd gemeten...

 6. Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden. Meetresultaten 2005 - 2007

  Het meetnet brengt de ammoniakconcentraties in Natura 2000-gebieden in beeld. De gemeten concentraties komen goed overeen met modelberekeningen. Alleen in de duinen zijn de gemeten waarden enkele...

 7. Het MAM model: Mest en Ammoniak

  Het MAM model berekent de aanvoer van dierlijke mest en kunstmest naar landbouwbodems, en de emissie van ammoniak. Het LEI mest- en ammoniakmodel vormt een cluster waarmee de produkties, overschotten, transporten, export en verwerking van dierlijk mest en mineralen, de ammoniak-emissie en de ...
 8. Ammoniak in Nederland

  Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren. Dit is onder andere het gevolg van ammoniak uit de veehouderij. Boeren en politici vinden de maatregelen om dit tegen te...

 9. Wat is er over ammoniak bekend en wat niet?

  Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren.

 10. Emissiearme stallen noodzakelijk om in 2010 te voldoen aan Europees emissieplafond voor ammoniak

  De ammoniakemissie zal in 2010 circa 126 kiloton bedragen, juist onder het overeengekomen plafond in de NEC-richtlijn.