Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

115 resultaten
 1. Broeikasgas impact van biobrandstoffen

  De studie ‘Greenhouse gas impact of bioenergy pathways’ verkent  de broeikasgas impact van verschillende vormen van conventionele en geavanceerde vloeibare en vaste biobrandstoffen. De studie,...

 2. Luchtbeleid in Europa: kwantitatieve analyse van de interactie met broeikasgas emissies en klimaatbeleid

  De analyse van varianten van EU-luchtbeleid voor het jaar 2020 laat zien dat door luchtbeleid de CO 2 -prijs tot 33 procent lager wordt. Wanneer de EU besluit tot vergaande doelen voor...

 3. Onzekerheid in de Nederlandse broeikasgas emissie-inventarisatie

  Nederland ratificeerde het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en verplichtte zich daarmee tot een jaarlijkse rapportage over...

 4. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 5. Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie

  De productie van het voedsel dat we eten heeft gevolgen voor de leefomgeving, zowel in Nederland als in andere landen. De centrale vraag in dit rapport is wat de effecten zijn van een aantal...

 6. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Landbouw en Landgebruik

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector landbouw en landgebruik. De analyse verkent wat het effect is van de...

 7. Nationale broeikasgas emissiedoelstellingen en mitigatie kosten onder het "South-North Dialogue" Voorstel - een kwantitatieve analyses gebruikmakend van het FAIR 2.1 landen model

  Voor de meest stringente stabilisatiescenario's moeten vele ontwikkelingslanden kwantitatieve reductiedoelstellingen op zich nemen, zelfs wanneer de Annex I-landen zeer ambitieuze...

 8. Multi-gas emissieprofielen voor het stabiliseren van broeikasgas concentraties: Gevolgen voor emissies van het houden aan mondiale temperatuurdoelstellingen van 2 graden Celsius

  In dit rapport presenteren we twee broeikasgas emissieprofielen die leiden tot twee verschillende stabilisatieniveaus van concentraties. De multi-gas emissieprofielen zijn gebaseerd op het '...

 9. Groei uitstoot broeikasgas methaan stopt

  De mondiale groei van de uitstoot van methaan, het tweede broeikasgas na kooldioxide, is in de jaren negentig vrijwel tot stilstand gekomen. In de periode 1970-1990 was de groei nog 25 procent. De...

 10. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...