Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

86 resultaten
 1. Gezondheidseffecten fijn stof in de Milieubalans 2005

  Luchtverontreiniging is in West-Europa en elders een milieufactor met negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. In diverse landen wordt er daarom ook voortdurend onderzoek naar gepleegd en...

 2. Milieubalans 2006

  De milieudruk in Nederland is de laatste jaren steeds verder afgenomen, ondanks de groei van de economie (Bruto Binnenlands Product). Voor de periode tot 2010 wordt geraamd dat de ontkoppeling...

 3. Ozon en klimaat: het ene gat met het andere dichten?

  Sommige vervangers van stoffen die de ozonlaag afbreken, bevorderen het broeikaseffect. Het beperken van deze bijwerkingen is echter goed mogelijk. Dat blijkt uit een rapport over de relatie tussen...

 4. Review RIVM instrumentarium Milieubalans 1999

  Mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie van Toezicht is begin 2000 een internationale review voorzien van het RIVM milieuonderzoek. Om voor de Milieubalans 99 reeds nu meer inzicht...

 5. Paper: De Ruimtescanner in 'Ruimte voor landbouw'

  Dit rapport is bedoeld als technisch achtergronddocument bij de studie 'Ruimte voor Landbouw'. Die studie is in samenwerking uitgevoerd door het Ruimtelijke Planbureau (RPB), het Milieu-...

 6. Duurzaam verkeer en vervoer: implementatie en consequenties voor Nederland voor 2030

  In het rapport wordt een referentiescenario (' business-as-usual scenario') en drie scenario's beschreven die voldoen aan de criteria die binnen het OECD-project '...

 7. Inkomenspreiding in en om de stad

  Het inkomensniveau in de steden is sinds 1995 gestegen. Daarmee lijken de steden hun achterstand op dit gebied ten opzichte van hun randgemeenten in te lopen. Deze inkomensgroei concentreert zich...

 8. Kennis op de kaart

  Het huidige overheidsbeleid legt een te eenzijdig accent op onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development ) in de industrie als motor voor de kenniseconomie. In de moderne...

 9. Behalve de dagelijkse files

  Zonder aanvullend beleid zal de fileproblematiek toenemen. Files doen zich steeds vaker voor op onverwachte plaatsen en onverwachte tijden. Hierdoor wordt het steeds moeilijker te voorspellen hoe...

 10. Ex ante toets Nota Ruimte

  In de Nota Ruimte worden heldere keuzes gemaakt en wordt veel aandacht besteed aan de bijbehorende uitvoeringsagenda. De nuchterheid van de nota lijkt een realistisch antwoord op de complexe...