Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

71 resultaten
 1. Beleidsadvies: Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe...

 2. Zeespiegel rijst, maar niet de pan uit

  In de media is veel aandacht voor zeespiegelstijging. Sommigen waarschuwen voor rampspoed terwijl volgens de voorlopige cijfers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de...

 3. Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2004

  Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is op verzoek van het Ministerie van VROM opgesteld om te voldoen aan de nationale rapportageverplichtingen in 2006 van het...

 4. Mondiale overeenstemming over indicatoren voor biodiversiteit

  Op de bijeenkomst van het Biodiversiteitsverdrag in Kuala Lumpur van 9 - 20 februari 2004 is na ruim 6 jaar overeenstemming bereikt over biodiversiteits indicatoren. Met deze mondiaal toepasbare...

 5. Analyse van onzekerheden in de verkeerskundige en wagenparkeffecten van de eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit

  Het MNP heeft met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het interdepartementale projectteam Anders Betalen voor Mobiliteit een analyse verricht naar de onzekerheden in...

 6. Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig

  De kosten om het klimaatdoel uit het regeerakkoord te realiseren kunnen worden gehalveerd indien flexibel wordt omgegaan met de doelen voor energiebesparing en duurzame energie. Het realiseren van...

 7. De bedrijfslocatiemonitor

  In januari 2006 heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) de bedrijfslocatiemonitor (BLM) overgenomen van het Centraal Planbureau (CPB). De achterliggende gedachte hierbij is dat het centrale onderwerp...

 8. Actualisatie van de Emissieraming van SO2, NOx, NH3, NMVOS en fijn stof in 2010

  Op 19 december 2003 heeft het kabinet de Uitvoeringsnota verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003 'Erop of eronder' gepubliceerd. Doelstelling van de Uitvoeringsnotitie is de...

 9. Natuurcompendium 2003. Natuur in cijfers

  Het Natuurcompendium bevat feiten en cijfers over de ontwikkeling van de Nederlandse natuur, van ecologie tot beleid, bijeengebracht in één Natuurcompendium. Het boek brengt daarmee lijn in de...

 10. Review Saneringstool versie 1.2

  De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste...