Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

71 resultaten
 1. Beleidssamenvatting. Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

  Het gaat beter met de natuur, behalve in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer kan effectiever zijn voor landschapsbehoud als het zich sterker richt op nationale landschappen. Voor...

 2. Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2010/2020

  Er bestaan voldoende technische mogelijkheden om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 te verminderen tot 15% onder het niveau van 1990. Energiebesparing, kernenergie en CO 2 -...

 3. Beoordeling van de Uitvoeringsnotitie Emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003

  In de Uitvoeringsnotitie 'Erop of eronder' geeft het kabinet invulling aan het nationale programma dat in het kader van de Europese richtlijn voor emissieplafonds (NEC-richtlijn)...

 4. Paper: De Ruimtescanner in 'Ruimte voor landbouw'

  Dit rapport is bedoeld als technisch achtergronddocument bij de studie 'Ruimte voor Landbouw'. Die studie is in samenwerking uitgevoerd door het Ruimtelijke Planbureau (RPB), het Milieu-...

 5. Actualisering van model NLOAD voor de nitraatuitspoeling van landbouwgronden; beschrijving van model en GIS-omgeving

  Voor de Milieubalans 1995 en 1996 is het model NLOAD, dat de nitraatuitspoeling van landbouwgrond in een evenwichtssituatie berekent, geactualiseerd en opnieuw beschreven. Enige hoofdpunten uit het...

 6. Nieuwbouw in beweging

  Het Vinex-beleid, dat erop gericht is de mobiliteit in te dammen, kan betrekkelijk succesvol genoemd worden. Ondanks reizen bewoners van nieuwbouwwijken relatief veel. Deze hoge mobiliteit is niet...

 7. Actualisering energie- en CO2-ramingen voor het jaar 2000

  Dit rapport bevat geactualiseerde ramingen van de Nederlandse CO 2 -emissie en het energiegebruik in het jaar 2000, opgesteld door RIVM, CPB en ECN op verzoek van de ministeries van VROM en EZ....

 8. Energie is ruimte

  Het Nederlandse ruimtelijk beleid moet nu al anticiperen op een grotere capaciteit aan windenergie dan de huidige beleidsdoelstelling voor 2020. Windenergie heeft in het wind­rijke Nederland als...

 9. Natuurbalans 2002

  Om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren is verdere ordening van de groene ruimte noodzakelijk. In het Strategisch Akkoord kondigt de regering aan dat de natuurdoelen minder door aankoop en...

 10. Emissies en kosten tot 2030 bij het vastgesteld milieubeleid. Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 5

  In september 2000 is de Nationale Milieuverkenning 5 (MV5) van het RIVM verschenen. De MV5 heeft als doel het schetsen van mogelijke toekomstbeelden van het milieu in Nederland in internationale...