Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8 resultaten
 1. Blog Energiepodium - Verwarring over kosten klimaatbeleid

  In de Tweede Kamer vond onlangs een uitvoerig gesprek plaats over kosten van het klimaatbeleid. Dat was natuurlijk zinvol, maar bevatte verwarrende delen. Nationale kosten, investeringen, kosten...

 2. Ruimtelijke dichtheden en functiemenging landsdekkend verbeeld

  Het PBL werkt aan het automatiseren van de landsdekkende berekening van verschillende ruimtelijke dichtheden, zoals FSI en GSI,  op verschillende schaalniveaus, zoals bouwblok en buurt. De...

 3. Milieubalans 2006

  De milieudruk in Nederland is de laatste jaren steeds verder afgenomen, ondanks de groei van de economie (Bruto Binnenlands Product). Voor de periode tot 2010 wordt geraamd dat de ontkoppeling...

 4. Wat is het waterbedeffect?

  Europa heeft afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Om een reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen, is een plafondwaarde afgesproken, en zijn er vervolgens emissierechten in omloop gebracht voor de grote industrie en elektriciteitscentrales. Hoe meer emissierechten een ...
 5. CO2-prijs en veilingopbrengsten in de Nationale Energieverkenning 2015

  De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden sterk beïnvloed door het Europese klimaat- en...

 6. Marktstabiliteitsreserve in het Europese emissiehandelssysteem

  Door het aanbod van emissierechten meer in balans te brengen met de vraag beoogt de Europese Commissie het Europese emissiehandelssysteem (ETS) in 2021 structureel te versterken. Een zogenoemde...

 7. Verkeer en vervoer in de Milieubalans 1997

  In dit document wordt de in de Milieubalans 1997 en in de 'Achtergronden' gepresenteerde informatie over de doelgroep verkeer en vervoer verantwoord.

 8. Prognose van sterfte naar doodsoorzaken: model en veronderstellingen

  In de bevolkingsprognose van 2005 is de sterfteprognose voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het onderscheid in de sterfte naar doodsoorzaken. In de eerdere prognose is gebruik gemaakt van...