Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

118 resultaten
 1. Bodems van graslanden raken wereldwijd veel vruchtbaarheid kwijt

  (Infographic) Bodems van graslanden raken wereldwijd veel vruchtbaarheid kwijt veel externe input (o.a. ... melk weinig externe input (o.a. kunstmest en veevoer) Bodems van graslanden raken wereldwijd veel ...
 2. IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

  Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale...

 3. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...

 4. Zorg om banen in de ouderenzorg

  De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel...

 5. Beleid en praktijk – betaalbaar wonen in Nederland

  De afgelopen jaren is de betaalbaarheid van het wonen sterk onder druk komen staan, vooral bij huishoudens met een lager inkomen. Dit artikel beschrijft de oorzaken en meest recente...

 6. Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen

  De Nederlandse overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen. Eco-innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening, maar hebben vaak een beperkt marktaandeel of blijven op de plank...

 7. Blog Energiepodium - Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij

  In 2000 was ons aandeel van olie in het primair energieverbruik gelijk aan het Europese gemiddelde. In 2015 was het bij ons licht gestegen tot 38 procent, in 2030 zal het zonder nieuw beleid tot...

 8. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 9. Steeds meer landen werken aan natuurlijk kapitaalrekeningen, maar toepassing in beleid vraag nog wel aandacht

  Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) raken steeds meer in zwang. Het aantal landen, organisaties en mensen dat NKR ontwikkelt en in beleid gebruikt, is gestaag toegenomen, blijkt uit het...

 10. Middeninkomens hebben speelruimte op woningmarkt nodig

  Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net...