Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

118 resultaten
 1. Quickscan energie en ruimte - Raakvlakken tussen energiebeleid en ruimtelijke ordening

  Het werken aan een duurzame energievoorziening heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De toepassing van nieuwe energietechnologieën verandert het aanzien van woningen en...

 2. Kansen voor EHS onbenut. Decentralisatie natuurbeleid nog geen succes

  De aankoop van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stagneert. Er wordt te weinig grond aangekocht voor nieuwe natuur terwijl de herinrichting voor de wel verworven gronden...

 3. Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland

  De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO 2 op. In Nederland zijn er...

 4. Inleiding Energie en Energievoorziening

  Primaire energie voor de Nederlandse samenleving De samenleving is sterk afhankelijk van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De continue beschikbaarheid van betaalbare en schone energie is een randvoorwaarde voor duurzame economische groei. Voorraden olie en gas raken ooit op en ...
 5. Boer maakt plaats voor burgers en buitenlui

  Als gevolg van een dalend aantal agrarische bedrijven raken boerderijen overbodig. Tegelijkertijd neemt de belangstelling van burgers voor landelijk leven in het algemeen toe. Steeds meer...

 6. De toekomst van bedrijventerreinen: van uitbreiding naar herstructurering

  Het beleid voor bedrijventerreinen behoeft aanpassing. Gemeenten moeten veel meer op regionaal niveau de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren. Nu zijn zij bij het aanbieden van...

 7. Natuurbalans 2003: Klimaatverandering extra reden voor samenhang natuurgebieden

  Het klimaat verandert en daarmee de natuur. Leefgebieden van planten en dieren verschuiven, vogels broeden steeds vroeger in het jaar en voedselketens raken verstoord. Dat is de belangrijkste...

 8. Parkeerdruk noopt in toekomst tot betalen naar gebruik

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook...

 9. De nitraatrichtlijn voorbij?

  Op 13 december nam de Tweede Kamer het kabinetsvoorstel aan over aanscherping van het mestbeleid voor 2008 en 2009. Met deze voorstellen zal Nederland haar ambities zoals vastgelegd in het derde...

 10. Ernstige smog bedreigt Olympische Spelen

  Beijing, heeft te maken met een slechte luchtkwaliteit en soms ernstige smog. Vooral de blootstelling aan fijn stof en ozon vormen een bedreiging voor de gezondheid van toeschouwers en atleten...