Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

419 resultaten
 1. Verschillen in schattingen tussen koolstofbudgetten nader bekeken

  Een studie in Nature Climate Change geeft nieuwe schattingen voor het zogenaamde koolstofbudget. Dit is de maximale hoeveelheid van het belangrijkste broeikasgas, CO 2 , wat vanaf nu nog...

 2. Kengetallen voor het inschatten van projectbaten op terrein van zoetwater nader bekeken

  In MKBA’s wordt vaak gebruik gemaakt van kengetallen om projectbaten inzichtelijk te maken. Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben het CPB en het PBL kengetallen voor biodiversiteit, fijnstof,...

 3. Effect varianten CO2-heffing PvdA, GroenLinks en Kabinet

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in drie notities analyses gemaakt van verschillende vanuit de politiek voorgestelde varianten voor een CO 2 -heffing in Nederland: een voorstel van de...

 4. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Industrie

  Deze notitie beschrijft de achtergronden van de methodiek bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector industrie. De analyse verkent wat het effect is van de...

 5. Parijsakkoord en luchtvaart

  Deze notitie schetst aan de hand van meerdere scenario’s wat het Parijse klimaatakkoord kan betekenen voor de omvang van de luchtvaart via Nederland. Welke gevolgen precies zullen optreden, is...

 6. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 7. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 8. Frictie op de arbeidsmarkt door de energietransitie - een modelverkenning

  Op verzoek van het Klimaatberaad hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) verkend hoe hun modellen kunnen worden gekoppeld. Het...

 9. Van visie tot kaartbeeld; de kijkrichtingen nader uitgewerkt.

  Dit werkdocument beschrijft hoe binnen de Natuurverkenning 2010-2040 vier maatschappelijke uitdagingen voor natuur zijn vertaald naar ruimtelijke scenario’s ofwel kijkrichtingen op kaart. Deze...

 10. Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving

  Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De analyse verkent wat het effect is van de voorgestelde...