Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

452 resultaten
 1. Verslag Nacht van de Leefomgeving 2018

  Onder het motto ‘Nederland Duurzaam Vernieuwen’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 6 september zijn tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving.

 2. Mark van Oorschot

  Als bioloog houd ik me bij PBL vooral bezig met beleid voor het behoud van biodiversiteit en van de functies van ecosystemen, ook wel aangeduid als het Natuurlijk Kapitaal. Het gaat dan enerzijds om...

 3. Convenant PBL en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Op 12 juli 2018 hebben de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuw convenant afgesloten over additionele taken die het...

 4. Parijsdoelen alleen haalbaar als mondiale investeringen substantieel verschuiven

  Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius – zoals afgesproken in het...

 5. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 6. Steeds meer landen werken aan natuurlijk kapitaalrekeningen, maar toepassing in beleid vraag nog wel aandacht

  Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) raken steeds meer in zwang. Het aantal landen, organisaties en mensen dat NKR ontwikkelt en in beleid gebruikt, is gestaag toegenomen, blijkt uit het...

 7. Circulaire economie vergt een kabinetsbrede aanpak

  Deze notitie betoogt dat het belangrijk is dat de beleidsuitvoering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en van de transitieagenda’s, kabinetsbreed wordt aangepakt. Beleid gericht op...

 8. Het effect op het Nederlandse energieverbruik van maatregelenpakketten voor 49% emissiereductie van broeikasgassen

  Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten voor de reductie van broeikasgasemissies op het...

 9. Relatief grootste milieuwinst bij belasting op restafval of afvalverbranding

  Een belasting op restafval van huishoudens en bedrijven of een belasting op het verbranden van afval zijn de vormen van afvalbelasting die de meeste milieuwinst opleveren. Beide opties kunnen ook...

 10. Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

  In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die...