Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

54 resultaten
 1. Dichtheid en functiemenging in beeld

  In het debat over verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s. De FSI en MXI als indicatoren voor ruimtelijke dichtheid en functiemenging bestaan al langer, maar...

 2. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 3. The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking

  De New Urban Agenda van de Verenigde Naties erkent de rol voor steden in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De declaratie erkent echter ook dat het steden in...

 4. Neveneffecten van klimaatbeleid op emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland

  Verschillende indicatieve klimaatbeleidspakketten voor 2020 blijken netto gunstige neveneffecten op te leveren voor de luchtkwaliteit. De mate van de bijdrage aan de luchtkwaliteit hangt af van de...

 5. De grijze groeikern

  De bevolking in de voormalige groeikernen vergrijst de komende 25 jaar verder. Het aandeel en het aantal ouderen neemt er toe. Dit leidt tot nieuwe opgaven ten aanzien van de publieke ruimte, het...

 6. Beleidsruimte energietransitie gebouwde omgeving van gemeenten. Casestudie Utrecht

  Deze notitie analyseert de beleidsruimte van de gemeente Utrecht in het realiseren van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze publicatie kan daarom als inspiratie dienen voor gemeenten...

 7. Evaluatie City Deals

  In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken die worden...

 8. Steden en Rijk kunnen nog meer leren van experimenten in City Deals

  Het PBL heeft het instrument City Deals geëvalueerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met City Deals werken steden, het Rijk en andere (private) partijen samen aan innovaties...

 9. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 10. Vraag naar middeldure huurwoningen het grootst bij jonge huishoudens

  De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning....