Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

49 resultaten
 1. Van groei naar krimp: bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009

  De bevolkingsgroei in Nederland neemt duidelijk af. Samen met de vergrijzing veroorzaakt dit een demografische omslag. Voor sommige regio's is bevolkingskrimp nu al realiteit zoals in Zuid-...

 2. Ecologische Hoofdstructuur en het milieu. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

  De afname van de Nederlandse natuurkwaliteit komt vooral door verdroging (20%), verzuring (25%) en vermesting (15%). Verzuring en vermesting worden teruggedrongen door de emissies van potentieel...

 3. Houd bij ruimtelijke plannen meer rekening met risico's van een eventuele overstroming

  Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het voorkómen van overstromingen, maar ook op het verkleinen van de schade mocht er toch ooit sprake zijn van een overstroming. In ruimtelijke plannen en...

 4. Parkeerproblemen in woongebieden

  Betalen voor het gebruik van openbare parkeergelegenheden in woongebieden lijkt in de toekomst onontkoombaar. Niet alleen neemt de vraag naar parkeerruimte de komende decennia aanzienlijk toe, ook...

 5. (Kosten-) Effectiviteit Generiek en Gebiedsgericht Ammoniakbeleid

  De depositie van ammoniak bedreigt de biodiversiteit van de Nederlandse natuur. Daarom zijn maatregelen die de uitstoot van ammoniak bestrijden het voornaamste instrument in het nationale natuur-...

 6. (Kosten-) Effectiviteit Generiek en Gebiedsgericht Ammoniakbeleid

  Om de natuur te beschermen zijn nog aanzienlijke reducties in de ammoniakuitstoot nodig. Met goedkope maatregelen is slechts een beperkte reductie mogelijk. De aanvullende maatregelen zijn...

 7. Beleidsadvies: Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen

  Het aandeel verouderde bedrijventerreinen zal, bij het huidige tempo van herstructurering, de komende jaren verder toenemen. Om herstructurering aantrekkelijker te maken en de vraag naar nieuwe...

 8. Analyse van onzekerheden in de verkeerskundige en wagenparkeffecten van de eerste stap Anders Betalen voor Mobiliteit

  Het MNP heeft met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het interdepartementale projectteam Anders Betalen voor Mobiliteit een analyse verricht naar de onzekerheden in...

 9. Beleidsadvies: Een ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard

  Moet er in de Hoeksche Waard een grootschalig, bovenregionaal bedrijventerrein worden aangelegd? Al twaalf jaar wordt over deze vraag gediscussieerd. De beoogde locatie in de Hoeksche Waard grenst...

 10. Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit

  Het kabinet wil vanaf 2011 een landelijke kilometerprijs voor personen- en vrachtauto’s gefaseerd invoeren. Het MNP heeft de milieueffecten van verschillende varianten voor de landelijke...