Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

16 resultaten
 1. Veenbodemdaling leidt tot hoge kosten

  De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting; de kosten...

 2. Workshops en presentaties

 3. Startnotitie Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma: aanvullende informatie

  Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op...

 4. Geldstromen naar natuur

  De afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in het Nederlandse natuurbeleid, zoals de decentralisatie en de herijking van het natuurnetwerk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht of...

 5. Gemeenten op de ladder

  Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van...

 6. Bodem- en watersysteem: cruciaal voor biobased economy

  Duurzaamheid is in een ' biobased economy ' een belangrijk begrip, zowel bij het gebruik van de biomassa als in de productieketen. Het bodem- en watersysteem speelt een essentiële rol...

 7. Milieu- en ruimtecondities in natuurgebieden zijn vaak nog onvoldoende verbeterd

  De milieucondities in natuurgebieden verbeteren, maar zijn vaak nog onvoldoende voor duurzaam natuurbehoud. Dit is het belangrijkste knelpunt bij het duurzaam in stand houden van soorten.

 8. Agrarisch natuurbeheer matig effectief, deelname van agrariërs stokt

  Het Rijk beoogt met agrarisch natuurbeheer de biodiversiteit in het agrarisch gebied te behouden en agrariërs bij het natuurbeheer te betrekken. Daarmee wordt ook een deel van de Ecologische...

 9. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor...

 10. PCLake: Modelonderzoek verklaart ecologische processen rond eutrofiering van ondiepe meren en sloten

  Een grote toevoer van fosfaat en stikstof kan leiden tot eutrofiëring van meren en sloten. Een samenspel van ecologische processen is verantwoordelijk voor het omslaan van een heldere naar een...