Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

130 resultaten
 1. Parijsdoelen alleen haalbaar als mondiale investeringen substantieel verschuiven

  Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius – zoals afgesproken in het...

 2. Financieringsbehoefte Natuurinclusieve Landbouw

  Het kabinet streeft sinds 2017 naar een natuurinclusieve landbouw in Nederland. Maar hoe staat het er nu voor? En wat zijn de kansen en belemmeringen voor boeren om over te stappen op...

 3. Effect voorstellen CO2-heffing

  CO 2 -beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke...

 4. Emissie broeikasgassen in basispad en bij uitvoering ontwerp Klimaatakkoord

  Met de voorstellen uit het ontwerpakkoord kan de verwachte emissie in 2030 substantieel lager liggen. Zowel de nadere keuzes over de voorstellen, onzekerheden in respons van burgers en bedrijven, als ... Met de voorstellen uit het ontwerpakkoord kan de verwachte emissie in 2030 substantieel lager liggen. ...
 5. Effecten ontwerp Klimaatakkoord

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten...

 6. Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote stappen mogelijk, maar nog veel werk aan de winkel

  Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO 2 -equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een...

 7. Reactie PBL op verzoek aanvullende berekeningen PvdA

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) geven gehoor aan het verzoek van de Partij van de Arbeid om een aantal aanvullende vragen betreffende het ontwerp-...

 8. Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

  De kortetermijnraming (KTR) geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen in relatie tot de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020. Deze raming is opgesteld op verzoek...

 9. De ene forens is de andere niet: een analyse van twee decennia woonwerkverplaatsingen

  Deze paper beschrijft de veranderingen in het ruimtelijk patroon van het woon-werkverkeer in de afgelopen twintig jaar voor verschillende categorieën woon-werkverplaatsingen tussen gemeenten en...

 10. PBL-nieuwsbrief 28 juni 2018: Milieuschade kost samenleving jaarlijks 31 miljard euro

  Parijsdoelen alleen haalbaar als mondiale investeringen substantieel verschuiven ...