Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

165 resultaten
 1. Veerkracht waar mogelijk

  Het Deltaprogramma lijkt kansen te laten liggen. Uitgevoerde ontwerpverkenningen laten zien dat klimaatadaptatie grote kansen biedt voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland....

 2. Voorwaarden voor vergroening van de economie in Nederland

  Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen kan de structuur van de Nederlandse economie...

 3. Bouwopgave in steden complex door versnipperd grondeigendom

  De opgave om steeds meer woningen te bouwen binnen de stad en de stedelijke transformatie die daarmee gepaard gaat, is complex. Het realiseren van de transformatieopgave ligt voor een groot deel in...

 4. Decentralisatie kan beter door heldere en werkbare afspraken tussen Rijk en provincies

  Het Rijk heeft doelen benoemd die de provincies nader moeten uitwerken en vervolgens realiseren. Daarvoor zijn uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) middelen toegekend. Provincies...

 5. Mondiale ecosystemen zwaar onder druk

  Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Bevolkingsgroei en stijgende welvaart zorgen samen...

 6. Schaarse ruimte en verlies biodiversiteit even urgent als klimaatverandering

  Om de toekomstige negen miljard mensen op aarde te voeden en van schoon drinkwater te voorzien, wordt de komende decennia de vraag naar ruimte een even groot probleem als klimaatverandering. En...

 7. Milieubalans 2002: Internationale milieuverplichtingen zijn forse opgave voor Nederland

  Om de verbetering van het milieu in Nederland vast te houden zijn Europese milieuregels van groot belang. Deze zijn effectiever gebleken dan vrijwillige afspraken en financiële prikkels. Door de...

 8. Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig

  De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn...

 9. Rethinking Global Biodiversity Strategies

  Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af...

 10. Post-2012 koolstofmarkt: overzicht van koolstofprijs schattingen

  De kosten die verbonden zijn aan klimaatbeleid zijn van groot belang voor overheden en economische actoren in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Zodra een duidelijke klimaatdoelstelling is...