Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Nationale Energieverkenning 2016 laat zien: doel hernieuwbare energie in zicht

14-10-2016

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% voor hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald. Ook het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 wordt nog niet gehaald. De uitstoot van broeikasgassen neemt tussen 1990 en 2020 af met 23%, wat meer is dan eerder verwacht.

Toename aankoop elektrische auto’s onzeker

07-10-2016

Op verzoek van het ministerie van EZ heeft het PBL nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 2 door de FET voorgestelde subsidieregelingen om de verkoop van elektrische auto’s aan particulieren te stimuleren. Uit de studie blijkt dat de effectiviteit van deze maatregelen onzeker is.

Textiel inzamelen nuttiger dan gft

27-09-2016

Op 5 oktober vergadert de Tweede Kamer over het Rijksbrede programma circulaire economie. Een nieuw PBL rapport identificeert 4 aanknopingspunten voor beleid om de circulaire economie te bevorderen. Eén ervan is om het afvalbeleid te laten sturen op de waarde van grondstoffen en vermeden milieudruk, in plaats van alleen op gewicht en volume.

Onder de aandacht

Startnotitie Verkiezingsprogramma’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving biedt politieke partijen in verkiezingstijd de mogelijkheid aan om de maatregelen in hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021 te laten analyseren op structurele effecten op de leefomgeving.

Balans van de Leefomgeving 2016

Hoe staat de leefomgeving er in Nederland anno 2016 voor? Hoe zit het met de kwaliteit van de natuur, de inpassing van de landbouw, het beteugelen van de broeikasemissies en de vergroening van onze economie? Hoe kunnen we de noodzakelijke verduurzaming voortzetten? Lees de Balans van de Leefomgeving 2016.

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Nacht van de Leefomgeving 2016

Onder het motto ‘Richting geven – Ruimte maken’ presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving op 14 september in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam zijn Balans voor de Leefomgeving 2016.

Expeditie Werken aan innovatiemilieus

Hoe schep je als stad of regio de beste condities voor innovatie en economische groei? Deze vraag staat centraal tijdens de expeditie 'Werken aan innovatiemilieus' op 16 november in Eindhoven. De bijeenkomst is een samenwerking van Ruimtevolk en PBL.