Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Dwingender beleid nodig voor energiebesparing in bestaande gebouwen

19-12-2014

De afgelopen jaren is veel voortgang geboekt bij het energiezuiniger maken van woningen en andere gebouwen. Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen. Er zijn dwingender maatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen.

Uitnodiging Symposium Groene Groei – 5 februari 2015

17-12-2014

U krijgt tijdens dit symposium inzicht in de belangrijkste resultaten van de Monitor. Sprekers uit verschillende gelederen geven hun visie op de uitdagingen voor de toekomst en de rol van de overheid en andere maatschappelijke actoren.

Het PBL en de PBL'ers wensen u prettige feestdagen!

17-12-2014

Ook in de Kerst- en Nieuwjaarstijd verplaatsen veel Nederlanders zich. Het patroon is echter wat anders dan door het jaar heen: we doen relatief meer boodschappen ('winkelen'), gaan meer op bezoek bij familie en vrienden ('overige verplaatsingen'), wandelen wat vaker langs grachten dan wel door het bos of duiken in zee op Nieuwjaarsdag ('recreatie').

Mondiale CO2-uitstoot bereikt nieuw record, maar groei gaat langzamer

16-12-2014

In 2013 bereikte de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en cementproductie een nieuw record. Dit werd vooral veroorzaakt door de voortdurende groei van het energiebruik in de opkomende economieën van de laatste tien jaar. De uitstoot groeide in 2013 echter langzamer (2%) dan gemiddeld in de tien jaren daarvoor.

Voorstellen voor klimaatbeleid stap vooruit, maar nog niet genoeg voor 2°C

16-12-2014

De voorstellen voor klimaatbeleid die recentelijk zijn geformuleerd door China, Europa en de VS vormen een belangrijke stap voorwaarts, maar een ambitieuzer akkoord is nodig om klimaatverandering te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Dit vereist zowel het betrekken van meer landen als ook sterkere emissiereducties. Een recente studie in Nature Climate Change gaat in op een dergelijk scenario.

Investeren in natuur door bedrijven en burgers niet vanzelfsprekend

12-12-2014

Investeren in natuur door bedrijven en burgers niet vanzelfsprekend Het kabinet legt in het natuurbeleid meer en meer de nadruk op de baten van natuur en verwacht daarmee burgers en bedrijven te bewegen in natuur te investeren. Dat blijkt echter allerminst vanzelfsprekend.

Onder de aandacht

Balans van de Leefomgeving 2014

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Slimme Steden – de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

De toekomst van de stad staat plots weer hoog op de agenda. Terecht. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het idee van de ‘smart city’. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van?

Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal ons land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.

Eenentwintigste eeuw vraagt om robuust milieubeleid

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraal komen te staan.

Kerncijfers voor de leefomgeving

De website Compendium voor de Leefomgeving bevat veel feiten en cijfers over de toestand van de leefomgeving in Nederland. De redactie heeft de belangrijkste cijfers voor u bijeen gebracht in de publicatie ‘Kerncijfers over milieu, natuur en Ruimte’. In dit overzicht vindt u antwoord op vele vragen, zoals: neemt het aandeel hernieuwbare energie nog toe? Hoe gaat het met de natuur? En: in welke gebieden neemt de bevolking af?