Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Klimaatgevolgen duurzame biobrandstof wereldwijd in kaart gebracht

21-11-2017

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te produceren, kan voor extra broeikasgas zorgen. Wetenschappers hebben voor het eerst de mondiale potentie van biobrandstof in kaart gebracht. Ze komen uit op 30 exajoule per jaar met een relatief lage CO2-emissie. Dat is 1/3 van het mondiale energieverbruik voor transport.

Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

17-11-2017

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. De nadruk ligt nu op de consument, terwijl het effectiever zou zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen.

Nederland heeft behoefte aan nieuw regionaal-economisch beleid

16-11-2017

Voor de economische groei van steden zijn onder meer belangrijk: een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een attractief woon-werkklimaat met een hoge kwaliteit van onderwijs en goede bereikbaarheid, zo blijkt uit de kwantitatieve analyses in de PBL-studie Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. In de studie is ook gekeken naar Europese regio's.

Middeninkomens hebben speelruimte op woningmarkt nodig

13-11-2017

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen. Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken.

Onder de aandacht

Hoe dicht is Nederland bebouwd?

Op 1 december 2017 organiseert het PBL een bijeenkomst naar aanleiding van het berekenen van de Floor Space Index (FSI) en andere indicatoren voor heel Nederland. 

Handreiking voor het gebruiken van toekomstscenario's - conferentie

Sparren over de praktijk van toekomstscenario’s gebruiken in diverse sectoren? Meldt u zich dan aan voor de conferentie die het PBL samen met Futureconsult organiseert op 13 december.

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation van start

Het GCECA gaat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing. Het PBL is actief betrokken bij de ontwikkeling van het kenniscentrum en de totstandkoming van het werkprogramma.

People and the earth

Het boek People and the Earth bevat 23 infographics die de uitdagingen verbeelden voor mondiale vraagstukken rond voedsel, water, landgebruik en energie. Helder wordt verbeeld welke mogelijke oplossingen er zijn om te komen tot een duurzame wereld. 

Tussenbalans van de Leefomgeving

Op verzoek van de Eerste Kamer hebben alle planbureaus (PBL, CPB en SCP) dit jaar een rapportage opgesteld over actuele ontwikkelingen op het gebied van resp. de leefomgeving en maatschappij. Het PBL pakt dit op door - naast de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving - de Tussenbalans te presenteren.

Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk

Uit het signalenrapport ‘Mobiliteit en elektriciteit in het digitale tijdperk’ blijkt dat de overheid nu expliciet de regie moet nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden. Alleen dan kunnen we een nieuw evenwicht tussen publieke waarden bereiken.