Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

Duidelijke verschillen in leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma´s

16-02-2017

Het PBL heeft de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren.

PBL maakt deel uit van topinstituut voor klimaatadaptatie

06-02-2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) in Nederland. Het PBL kan vanuit wetenschappelijkke hoek bijdragen door kennis van onder meer overstromingen, droogte, landbouw en stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie.

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken

25-01-2017

De provincies zijn goed op weg met de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid voor het realiseren van de biodiversiteitsdoelen. Het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) wordt naar verwachting vergroot van 55% in 2015 naar 65% in 2027.

Onder de aandacht

Seminar De verdeelde triomf

Wat betekenen de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten voor beleid? Tijdens dit PBL-seminar gaan we in op deze vraag.

CO2-emissies in onepager

Stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds? Deze onepager geeft antwoord op vragen als: welke landen zijn de grootste uitstoters? En hebben de ontwikkelde landen hun CO2-emissie al teruggebracht? PBL presenteert de laatste cijfers in een oogopslag.

Regionale bevolkingsprognose

Elke 3 jaar actualiseert het PBL de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, samen met het CBS. De laatste versie is van september 2016. Kijk bijvoorbeeld op de kaartjes van Nederland hoe de bevolking zich ontwikkelt tussen nu en 2040.

Nature Outlook 2016

Wat kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en burgers bijdragen aan het halen van EU-biodiversiteitsdoelen? In de Nature Outlook past het PBL een nieuwe methode toe om deze vraag te verkennen. In deze studie worden 4 perspectieven uitgewerkt voor natuur in de EU in 2050.