Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Feiten en cijfers over Natuur, landschap en biodiversiteit

Ontwikkeling Biodiversiteit

Zowel in Nederland, in Europa als wereldwijd is veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan. Door drukfactoren zoals landgebruik en versnippering is de populatieomvang van inheemse soorten gedaald. Sommige soorten zijn zelfs helemaal verdwenen. In Nederland is het verlies aan oppervlakte en kwaliteit van oorspronkelijke natuur aanzienlijk groter geweest dan gemiddeld in Europa of de wereld. De laatste decennia lijkt deze afname in Europa te vertragen en in Nederland tot stilstand gekomen te zijn.

Levering van goederen en diensten uit ecosystemen

Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. Dat blijkt in de praktijk echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de “gratis” beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het moeilijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.

Ecosysteemdiensten in Nederland

De verschillende ecosysteemdiensten in Nederland onderverdeeld naar productie, regulerende en culturele diensten.

Toedeling van biodiversiteitsverlies op land aan verschillende productiesectoren

Volgens prognoses van het PBL neemt de biodiversiteit bij ongewijzigd beleid wereldwijd in de komende 40 jaar met 10% af. Dit is het gevolg van een 50-70% toename in de vraag naar voedsel, hout, energie en water voor een groeiende en steeds rijker wordende wereldbevolking. Dit verlies is gelijk aan het historisch tempo, dit ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn verricht om biodiversiteit te beschermen. Zonder deze inspanningen zou de achteruitgang sneller zijn verlopen.

Indicatoren Biodiversiteit

Omvang biodiversiteit

Aantalsontwikkeling van soortengroepen

Bedreiging biodiversiteit

Herstel biodiversiteit

Beschermde soorten

Soortbeschermingsplannen

Exoten

Plaagsoorten