Wonen en ruimte

Wonen doet iedereen, wonen moet iedereen. Dat maakt de kennisvragen over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving bijzonder beleidsrelevant.

Het PBL doet langs drie sporen onderzoek naar de woningmarkt en besteedt daarbij aandacht aan de discrepantie tussen de omvang en aard van de regionale vraag naar woningen en woonomgevingen, allerlei duurzaamheidsvraagstukken die aan het wonen zijn gekoppeld - wonen neemt niet alleen (schaarse) ruimte in, maar heeft het ook gevolgen voor het energiegebruik  en daarmee voor de natuur en het milieu -, en de betaalbaarheid van het wonen voor zowel huurders als eigenaren-bewoners.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over bevolking en wonen.

Nieuws

Europeanisation of Spatial Planning in the Netherlands mapped out

News
Read more

Publicaties

Policy and practice – affordable housing in the Netherlands

Article

An analytical framework for strategic delta planning: negotiating consent for long-term sustainable delta development

Publication

The Europeanisation of spatial planning in the Netherlands

Publication

Smart Transportation

Publication