Klimaat en energie

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben vele landen ter wereld zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2, methaan en lachgas) drastisch te verlagen. In Nederland is in de Klimaatwet vastgelegd dat gestreefd wordt om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 55% ten opzichte van 1990. Uiterlijk in 2050 moet de uitstoot gereduceerd zijn tot netto nul en na 2050 wordt gestreefd naar negatieve emissies.

Het PBL doet op het gebied van klimaatverandering veel en gevarieerd onderzoek. Zo berekent en verkent het PBL onder andere met behulp van scenario’s en modellen hoe de mondiale uitstoot van broeikasgassen zich in de toekomst kan ontwikkelen en welke beleidspaden tot uitstootreductie kunnen leiden. Hierover publiceert het PBL veelal Engelstalige rapporten binnen een internationale context. Nationaal rapporteren we de voortgang van de klimaat- en energietransitie, analyseren we het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen we verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Nieuws

Publicaties

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2023