Duurzaam verkeer en vervoer in 2030: alleen mogelijk bij grote technische, ruimtelijke en economische veranderingen

Nieuws

Het RIVM werkt mee aan scenariostudies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die voldoen aan criteria die door de OESO zijn gesteld om duurzaam verkeer en vervoer te kunnen bereiken in het jaar 2030 (onder ander 80 procent reductie van CO2-emissies).

De belangrijkste conclusies binnen de gebruikte scenarioveronderstellingen zijn: aan de criteria alleen kan worden voldaan indien een sterke verbetering in de technologische ontwikkeling en/of grote gedragsveranderingen en veranderingen in ruimtelijke en economische structuren optreden; een combinatie van technische en mobiliteitsmaatregelen resulteert in relatief minder stringente maatregelen, en zal vermoedelijk een groter draagvlak in de samenleving hebben; bestaande beleidsinstrumenten zijn waarschijnlijk niet voldoende om de criteria in 2030 te kunnen halen. Innovatieve beleidsinstrumenten moeten derhalve worden ontwikkeld en geïntroduceerd. Bij de implementatie van beleidsinstrumenten wordt op de langere termijn een systeem van verhandelbare CO2-emissierechten van cruciaal belang geacht.