Overzicht websites

Het PBL heeft naast pbl.nl nog verschillende andere websites over allerlei uiteenlopende onderwerpen en wetenschappelijke achtergrondinformatie. Sommige van die websites zijn met andere organisaties gemaakt. We zetten ze hieronder allemaal op een rijtje.

Publicaties

Projecten

 • Adviezen op de SDE++- en SCE-regelingen
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO en DNV, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
 • Brede welvaart in de regio 
  In het onderzoeksprogramma ‘Brede Welvaart in de Regio’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de periode van 2019 tot 2022 kennis ontwikkeld ten behoeve van beleid om brede welvaart in de regio te vergroten. Deze website biedt een overzicht van de inzichten die uit het onderzoeksprogramma zijn voortgekomen.
 • Evaluatie Natuurpact
  Dit is de website over de Lerende Evaluatie van het Natuurpact. U kunt hier nadere informatie vinden over de aanleiding en inhoud van dit onderzoek, de methode van lerend evalueren en publicaties en verslagen van bijeenkomsten die in het kader van de lerende evaluatie zijn opgesteld.
 • Leren voor vitaal platteland
  Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan een economisch vitaal, duurzaam en leefbaar platteland met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Om gedurende het programma te leren en te reflecteren op hoe het programma bijdraagt aan de ambitie ‘naar een vitaal platteland’ voeren het PBL en het VU Athena Instituut - op verzoek - een lerende evaluatie uit van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Op deze website verzamelen we alle kennis die uit de lerende evaluatie voortkomt.
 • Lerende Evaluatie Klimaatbeleid
  Het PBL en VU Athena Instituut voeren in 2023/2024 de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid uit. De evaluatie heeft als doel om het transformerend vermogen van het klimaatbeleid te evalueren en te versterken door met beleidsbetrokkenen bij het Klimaatbeleid te reflecteren op de inrichting en het verloop van het klimaatbeleid.
 • MIDDEN: Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network
  PBL and TNO have started the MIDDEN initiative, a network that is aimed at building a knowledge base for decarbonisation options and is shared and recognised by all stakeholders.
 • Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) ingevoerd. Een consortium van PBL, RIVM en WUR monitort en evalueert op structurele basis het beleidsprogramma bij deze wet.
 • Werkprogramma monitoring en sturing circulaire economie
  Het PBL monitort samen met 8 andere kennisinstellingen de transitie naar een volledig circulaire economie (CE) in 2050 en de voortgang naar het tussendoel van een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Ieder jaar brengen deze instituten meerdere rapporten uit, waaronder een 2-jaarlijkse CE Rapportage, met als doel de voortgang van de transitie te monitoren, het circulaire-economiebeleid te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is om het beleid vorm te geven of bij te sturen.

Modellen

 • IMAGE
  IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) is een samenhangende set van ecologische en milieumodellen die de milieueffecten simuleren van wereldwijde menselijke activiteiten. Het doel van IMAGE is de langetermijndynamiek van klimaatverandering te onderzoeken, als resultante van demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren. Deze website is Engelstalig.
 • GLOBIO
  Instrument om de menselijke invloed op biodiversiteit te berekenen, in verleden, heden en toekomst. Als beleidsinstrument wordt het regelmatig toegepast voor wereldwijde, regionale en nationale evaluaties. Deze website is Engelstalig.
 • The common Integrated Assessment Model (IAM) documentation
  This database provides an overview of the IAM models using a transparent wiki-based approach that has been used consistently across a range of models. This allows for direct comparison of these models.

Tools

 • Leidraad voor Omgaan met Onzekerheden
  Deze webapplicatie biedt assistentie aan onderzoekers bij het in kaart brengen en communiceren van onzekerheden in milieuassessments.
 • Wat is lerend evalueren?
  Lerend evalueren is een participatieve evaluatiemethode waarbij beleidsonderzoekers en beleidsbetrokkenen gezamenlijk optrekken tijdens het evaluatieonderzoek om díe inzichten te ontsluiten die nodig zijn om de kwaliteit van het beleid te verbeteren.

Archief

Mocht u de gezochte website niet kunnen vinden dan kan het zijn dat deze inmiddels is gearchiveerd. Voor een compleet overzicht van de gearchiveerde websites, kunt u onze archief-pagina bezoeken.