Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ in 2020. Het PBL heeft voor de zogenoemde verbredingsopties ondersteuning gevraagd van ECN-part-of-TNO en Navigant.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de SDE+-regeling aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van de SDE+-regeling.

In 2020 wordt de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving en de methodiek en dus ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

Conceptadviezen CO2-reducerende opties

De publicaties zijn hier te vinden:

De berekeningen behorende bij het de CO2-reducerende opties zijn te zien in het Onrendabele-Top-model (OT-model).

 

Notitie hoogtebeperkte categorie wind op land SDE++ 2020

Het ministerie van EZK heeft aan het PBL, dat ondersteund wordt door DNV GL, gevraagd om te onderzoeken of via een aparte categorie in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE+) kleinere windmolens gesubsidieerd kunnen worden die door landelijk beleid een hoogterestrictie hebben.

Conceptadviezen hernieuwbare energieopties SDE++ 2020

De marktconsultatie voor de hernieuwbare energieopties heeft dit jaar plaatsgevonden eind mei en begin juni 2019.

Het betreft de volgende rapportages:

De berekeningen voor de basisbedragen behorende bij het Conceptadvies zijn te zien in het Onrendabele-Top-model (OT-model).

De correctiebedragen voor zonthermie zijn abusievelijk doorgerekend met een vennootschapsbelasting van 25,0%. Voor een doorrekening met 20,55% zie het excelbestand met de OT-modellen.

Correctiebedragen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de voorlopige correctiebedragen voor het jaar 2020. Deze notitie is te vinden via deze link.

Meer informatie over de SDE++

  • De projectleider SDE+ bij PBL is Sander Lensink
  • Voor eerdere publicaties over SDE zie deze link
  • Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE++ kunt u zich richten tot RVO.nl
  • Indien u vragen heeft voor het projectteam kunt u contact opnemen met: sde@pbl.nl