Regio Deals voor brede welvaart

Via Regio Deals werken diverse overheden en partijen samen om de brede welvaart in verschillende regio’s in Nederland te verbeteren. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is binnen het kabinet verantwoordelijk voor de Regio Deal aanpak. Het ministerie van LNV heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd kennis te ontwikkelen en (inter)nationale kennis te ontsluiten ten behoeve van het Regiodealbeleid. Dit leidt tot nader inzicht in wat waar werkt om de opgaven in de verschillende regio’s effectief te kunnen aanpakken. Op deze website verzamelen we alle kennis die uit het onderzoeksprogramma voortkomt en kondigen we aan welke bijeenkomsten binnenkort zullen plaatsvinden.

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Het is daarmee veel meer dan alleen inkomen of, op geaggregeerd nationaal niveau, het Bruto Binnenlands Product (BBP). Naast materiële welvaart gaat het ook om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, politieke uitingsvrijheid, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de gevolgen daarvan voor het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties).

Brede welvaart wordt gevormd door de kenmerken en persoonlijke beleving van individuen, maar ook door de kwaliteit van de sociale, economische, fysieke en institutionele omgeving waarin zij leven. De interactie tussen het vermogen van individuen en de context waarin zij leven, is bepalend voor hun functioneren en de mogelijkheden die zij hebben om hun leven anders in te richten in lijn met hun ambities of waarden.

Het dagelijks leven speelt zich grotendeels op regionaal niveau af. Waar mensen wonen, en wat die regio te bieden heeft aan bijvoorbeeld werk, scholen, woningen maar ook de kwaliteit van de leefomgeving, is daarom van groot belang voor hun welvaart. Het schaalniveau van de regio is daarmee essentieel voor een beleid gericht op het verbeteren van de brede welvaart.

Omdat niet overal dezelfde type mensen wonen en de leefomgeving in elke regio anders is, verschillen de opgaven regionaal. Al naar gelang bepaalde aspecten van brede welvaart achterblijven en als problematisch ervaren worden – wat van regio tot regio kan verschillen – zal  de focus en inzet van beleid dan ook anders zijn.