Publicaties en producten PBL onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma heeft geresulteerd in meerdere publicaties en producten. Deze zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

Overkoepelend

Notitie 'Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio'

In deze notitie beschrijft het PBL welke keuzes spelen bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van beleid dat gericht is op het bevorderen van de regionale brede welvaart. De notitie beschrijft de voornaamste inzichten uit het onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’ dat het PBL tussen 2018 en 2022 heeft uitgevoerd

Notitie 'Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart'

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de monitoringsaanpak van beleid dat de brede welvaart in de regio wil bevorderen, zoals de Regio Deals, zo kan worden opgezet dat er inzicht ontstaat in het effect van het beleid.

Notitie ‘Verkennen waar wat werkt’

Deze notitie beschrijft hoe beleid zo kan worden vormgegeven dat er gaandeweg zicht komt op wat wel en niet werkt bij het oplossen van complexe opgaven in de regio.

External video URL

Notitie 'PBL-onderzoeksprogramma Regio Deals voor de brede welvaart 2019-2021 - Tussentijdse inzichten'

Deze notitie biedt een overzicht van de voornaamste inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’ in de periode 2019-2020.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’

Deze paper geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief.

Briefadvies over regionaal beleid

In juni 2018 vroeg het ministerie van LNV aan het PBL een korte notitie uit te brengen met de stand van zaken van het denken over beleid gericht op het versterken van regio’s, als eerste input voor het Regio Dealbeleid. Het PBL deed dit via een briefadvies.

Zicht op brede welvaart in de regio

Studie ‘Brede welvaart in Nederlandse gemeenten: Het belang van regionale samenhang’

Deze verkennende studie geeft inzicht in de gemeentelijke verdeling van brede welvaart in Nederland. Centraal in de studie staat de waardering van de aspecten van brede welvaart en de verschillen daarin tussen inwoners van verschillende gemeenten. In de analyse zijn bovendien voor elke gemeente bredewelvaartsaspecten meegenomen die zich buiten de eigen gemeente bevinden, maar die wel van invloed zijn op de brede welvaart in die gemeente.

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’

Van eind 2019 tot 2020 was de interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ beschikbaar als tijdelijke informatiebron met data over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor gemeenten en regio’s in Nederland. De handleiding en achtergrondinformatie over deze website, zijn hier te vinden.  Toen de Regionale Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek eind 2020 gereed was, heeft deze de website vervangen.

Keuzes bij brede welvaart in de regio

Animatie 'Brede welvaart in de regio'

In de volgende animatie wordt kort uiteen gezet dat er verschillende perspectieven bestaan op het bevorderen van brede welvaart in de regio. Het is belangrijk dat beleidsmakers eerst stil staan bij welk perspectief gewenst is, voordat ze overgaan tot de vraag hoe dat via beleid bereikt kan worden. De animatie illustreert enkele belangrijke inzichten uit de Position Paper 'Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid' en het Essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij’, die ook op deze pagina zijn te vinden.

External video URL

Notitie 'Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken'

In deze notitie beschrijft het PBL wat de meerwaarde is van brede welvaart voor regionaal beleid en wat er nodig is om de potentie ervan te benutten.

Position paper 'Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid'

In deze paper laat het PBL zien dat beleid voor het bevorderen van brede welvaart in de regio eerst vraagt om keuzes over het streefbeeld voor de regio. Het gaat hier om normatieve keuzes over wat onder een ‘breed welvarende’ regio wordt verstaan, en voor wie, waar en wanneer. Dit streefbeeld is bepalend voor de daaropvolgende keuzes over de beleidsaanpak en over de bestuurlijke vormgeving van het regionaal ontwikkelingsbeleid.

Essay ’Maximaal, gelijk, voldoende, vrij’

In dit essay werkt het PBL vier perspectieven op de stad (de welvarende stad, de egale stad, de voorzienende stad en de vrije stad) nader uit en bespreekt wat elk perspectief betekent voor stedelijk beleid.

Regio Deals in de praktijk

Notitie 'De Regio Deals in de praktijk: Casusonderzoek naar de uitwerking van de ambities voor een ander regionaal beleid in de beleidspraktijk'

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de door het Rijk beoogde accentverschuivingen in het regionaal (ontwikkelings-)beleid vorm en inhoud hebben gekregen in de beleidspraktijk van de Regio Deals die tussen 2018 en 2020 zijn afgesloten. Via casusonderzoek onder vier Regio Deals is de doorwerking van de door het Rijk geformuleerde uitgangspunten om de beoogde verschuivingen in het beleid te bewerkstellingen onderzocht. Zo komen we tot lessen over welke uitgangspunten te behouden, aan te scherpen of juist open te laten als het Rijk de veranderingen in het regionaal beleid wil doorzetten in toekomstig beleid.

Lerend en adaptief beleid

Notitie 'Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid: Lessen uit de beleidspraktijk binnen de Regio Deals'

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn bij het komen tot lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid. Daartoe heeft het PBL onderzocht hoe de beleidsopzet uit vier Regio Deals zich verhoudt tot de opzet van een lerend en adaptief beleid zoals eerder beschreven in de PBL-publicatie ‘Verkennen waar wat werkt’.

Notitie ‘Ruimte geven aan een adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid: Leren over de inzet van het Rijk in de Regio Deals’

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn om te komen tot een lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid op rijksniveau. De notitie is gebaseerd op een onderzoek naar de opzet van het Regio Dealbeleid en doorwerking hiervan in de beleidspraktijk binnen de Rijksoverheid.