Ruimtedialoog; drukbezocht succes

Nieuws

Op 9 november organiseerde het PBL voor de tweede keer de Ruimtedialoog. Een middag met als thema Stad en regio in ontwikkeling en de keuze uit 16 verschillende sessies, elk als basis actueel PBL-onderzoek en een reflectie vanuit beleid of een van de andere organisaties waarmee we dit organiseerden. De bijna driehonderd bezoekers konden terugkijken op een geslaagde middag die in samenwerking met het programma Mooi Nederland! van het ministerie van BZK tot stand kwam.

Het waren compacte lezingen over bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, de ruimtelijke voorwaarden voor circulaire economie, woonwijken van de toekomst, flexwonen, groen en gezond leven in de stad, over natuur en landbouw verweven en over energienetwerken. Bij elke sessie was er tijd voor een dialoog tussen de sprekers en de mensen in de zaal. In de sessie ‘De veranderende ruimtelijke economie van Nederland’ stond centraal wat veranderingen in de economie betekenen voor de arbeidsmarktkansen van mensen in verschillende regio’s, naast veranderingen in de inrichting van de ruimte. Dit riep onder meer de vraag op in hoeverre de ontwikkeling van de economie in Nederland te sturen is, en of we hier keuzes durven te maken.

Meer aandacht voor ruimtelijke verschillen

Keuzes maken was ook een centraal discussiepunt in de sessie over de verduurzaming van de gebouwde omgeving: de technieken en opties zijn bekend, net als de voor- en nadelen ervan – nu komt het aan op verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering. Klimaat speelde ook een belangrijke rol bij de groene ruimte in de stad. Groen draagt gemiddeld genomen bij aan hogere woningprijzen, mensen waarderen groen positief, maar ook aan een betere gezondheid. Die gezondheid is echter niet gelijk verdeeld onder mensen. Meer aandacht voor ruimtelijke verschillen daarin kan behulpzaam zijn in het aanpakken van de problemen van de kwetsbaarste groepen. Kwetsbare huishoudens stonden eveneens centraal in de sessie over flexwonen. Veel tijdelijke en verplaatsbare woningen worden op de krappe woningmarkt voor de meest kwetsbare huishoudens ingetekend. Die vervolgens ook realiseren blijkt in de praktijk niet eenvoudig; er is vaak financiering van buiten het woondomein nodig, zoals recentelijk in Amsterdam, waar het COA meebetaalt.

Complexe opgaves op meerdere schaalniveaus

De sessie over No Net Landtake, de richtlijn van de Europese Commissie dat een halt wil toeroepen aan verdere verstedelijking ten einde de bodemkwaliteit niet verder te laten afnemen, had Belgische en Duitse experts die lieten zien dat deze landen verder zijn met de voorbereiding hiervan dan Nederland. In de sessie over verdichting van naoorlogse wijken aan de hand van de Rudifun-dataset werd in de discussie hoogbouw als verdichtingstype ter discussie gesteld. Immers met middelhoogbouw kunnen vergelijkbare dichtheden worden bereikt met vaak een aangenamere leefomgeving. In de sessie over Ontwerpend Onderzoek kwam naar voren hoe zowel het PBL, het ministerie van BZK, gemeenten en adviesbureaus bezig zijn met ontwerpend onderzoek om ruimtelijke oplossingen te vinden voor complexe opgaves op meerdere schaalniveaus voor zowel de korte als de lange termijn.

Plenaire keynote

Tot slot liet Anne Loes Nillesen, hoogleraar Urban Design aan de TU Delft, in de plenaire keynote zien hoe ontwerpend onderzoek ruimtelijke oplossingen biedt voor onder meer de impact van klimaatverandering, mobiliteit en circulariteit op de stad. In de presentaties kwamen ook voorbeelden van het inrichtingsprincipe Water en bodem sturend voorbij.

Downloads en links