Michel den Elzen benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Michel den Elzen is per 1 augustus 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel "International Climate Policy and Mitigation of Climate Change" bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Faculteit der Bètawetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel wordt mede door het PBL mogelijk gemaakt. Den Elzen, die bij het PBL werkt als senior onderzoeker op het terrein van internationaal klimaatbeleid, gaat zich als parttime hoogleraar richten op het analyseren van internationaal klimaatbeleid en beleidsscenario’s. Daarbij maakt hij gebruik van berekeningen met geïntegreerde computermodellen die ontwikkeld zijn bij het PBL.

Meer inspanningen van landen nodig om klimaatdoelen te halen

De gezamenlijke inspanningen van alle landen om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot “ruim onder” twee graden en het liefst in de buurt van anderhalve graad, blijven vooralsnog achter bij de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Den Elzen: “Er zijn meer inspanningen nodig van nationale overheden, maar ook van decentrale overheden en bedrijven, om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Landen moeten nog dit jaar aangeven welke extra inspanningen ze zullen plegen om de broeikasgasuitstoot wél voldoende terug te dringen voor 2030’.

Op het terrein van niet-statelijke actoren, zoals bedrijven en steden, wil Den Elzen meer inzicht krijgen in hun bijdrage om de uitstoot verder te reduceren, en hoe zij daarmee bijdragen aan nationale reductiedoelstellingen. Hiervoor zal de methodiek in de bestaande beleidsmodellen verder moeten worden verbeterd.

Uitgebreide modelanalyses

Den Elzen zal niet alleen analyseren hoe het staat met de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs, maar ook verkennen wat de effecten zijn van het huidige en aanvullend klimaatbeleid. Ook onderzoekt hij welke beloftes landen doen om hun uitstoot terug te dringen en welke scenario’s om klimaatverandering tegen te gaan consistent zijn met de klimaatdoelen van Parijs. “Met behulp van modelanalyses worden de effecten op energiegebruik en productie, de uitstoot van broeikasgassen, het landgebruik en de bijbehorende klimaateffecten, en de kosten en macro-economische effecten verkend”, aldus Den Elzen.

Het onderzoek sluit goed aan bij huidig klimaatonderzoek door het IVM en internationaal klimaatbeleidsonderzoek door het PBL. Het zal ten goede komen aan internationale klimaatonderhandelingen en het internationale klimaatbeleid van de Nederlandse overheid en de EU.

Over Michel den Elzen

Den Elzen promoveerde in 1993 aan de Universiteit Maastricht. Hij heeft als (hoofd)auteur bijgedragen aan diverse rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om klimaatverandering te beperken door vermindering van broeikasgasuitstoot. Hij heeft ook meegewerkt als hoofdauteur aan alle ‘Emissions Gap’ rapporten van de VN (United Nations Environmental Program), die sinds 2010 jaarlijks verschijnen. In deze rapporten worden de beloftes en het huidige beleid van alle landen op klimaatgebied geanalyseerd en er wordt onderzocht hoe groot de kloof is tussen deze inspanningen en wat er nodig is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Den Elzen geeft momenteel leiding aan het EU-gefinancierde onderzoeksproject Mondiaal Klimaat, waarin het PBL en Directoraat-Generaal CLIMA van de Europese Commissie samenwerken.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie