PEARL: Pesticide Emission At Regional and Local Scales

PEARL wordt gebruikt om de belasting van het grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te berekenen. Het PBL gebruikt voor nationale beleidsevaluaties vooral de landsdekkende versie van PEARL (GeoPEARL). PEARL en GeoPEARL worden gezamenlijk met RIVM en Alterra ontwikkeld en beheerd.