PEARL - Projecting population Events At Regional Level

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose die het PBL in samenwerking met het CBS periodiek uitbrengt, wordt gemaakt met behulp van het model Projecting population Events At Regional Level (kortweg PEARL). Deze regionale prognose vormt de regionale verbijzondering van de nationale bevolkings- en huishoudensprognose van het CBS. De uitkomsten zijn (gratis) te downloaden van de sites van het CBS (via de databank Statline) en het PBL (via de themasite ‘Regionale bevolkingsprognose’). Het gemeentelijk niveau is het laagste ruimtelijk schaalniveau van de uitkomsten van PEARL.

De voorspelling van de bevolking gebeurt met behulp van de zogeheten cohort-componentenmethode. Hierbij worden (geboorte)cohorten in de tijd gevolgd: de bevolking neemt in omvang toe door geboorte, immigratie en (binnenlandse) vestiging, en af door sterfte, emigratie en (binnenlands) vertrek. De bevolking wordt hierbij uitgesplitst naar geslacht, leeftijd (0 tot 95 jaar en ouder), herkomst (autochtonen en allochtonen, en de laatsten verder onderverdeeld naar herkomstland – Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba, Turkije, Marokko, overige niet-westerse landen, westerse landen – en eerste of tweede generatie), en huishoudenspositie (kind, alleenstaand, samenwonend, eenouder, overig en institutioneel). Om het aantal en het type huishoudens te kunnen voorspellen, worden overgangen tussen huishoudensposities bepaald (bijvoorbeeld kinderen die het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen, of alleenstaanden die gaan samenwonen).

In de regionale prognose van het PBL/CBS worden voor bovengenoemde demografische gebeurtenissen en huishoudensovergangen op gemeentelijk niveau voor elk prognosejaar veronderstellingen opgesteld. Daarnaast worden in PEARL veronderstellingen over de nettotoename (dan wel afname) van de woningvoorraad meegenomen, waarbij in de (eenvoudige) woningmarktmodule van het model de vraag naar woonruimte door huishoudens kloppend wordt gemaakt met het aanbod van woonruimte. Bij het aanbod speelt de nettoverandering van de woningvoorraad (dat wil zeggen het verschil tussen toevoegingen, zoals door nieuwbouw, en onttrekkingen, zoals door sloop) een belangrijke rol.