Bezuinigingen belemmeren verdere verbetering waterkwaliteit

Ondanks de successen van het milieubeleid in de periode 1985-2003 voldeed in 2009 minder dan één procent van het oppervlaktewater aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De laatste tien jaar stagneert de verbetering van de waterkwaliteit. De verwachting is dat door bezuinigingen op KRW-maatregelen en het natuurbeleid, in combinatie met lage ambities voor het mestbeleid en duurzame gewasbescherming, ook in de komende jaren verdere verbetering zal achterblijven.

Dit staat te lezen in de special Water van het tijdschrift Milieu die op 30 oktober 2012 is gepresenteerd op het symposium Klimaatverandering en waterkwaliteit. De Europese KRW bepaalt dat het Nederlandse grond- en oppervlaktewater in 2015 overal van goede ecologische en chemische kwaliteit moet zijn.

KRW doelen ook met beleid Rutte II buiten bereik

Wanneer alle maatregelen in de Stroomgebiedbeheerplannen (2009) van de KRW worden uitgevoerd, kan het aandeel wateren dat voldoet aan alle KRW-doelstellingen in 2027, oplopen tot maximaal 40 procent. In de helft van het oppervlaktewater blijven de nutriëntenconcentraties te hoog voor een goede ecologische kwaliteit in 2027. Het kabinet Rutte I heeft aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd op het water- en natuurbeleid. Toch ging dit kabinet ervan uit dat het mogelijk was om alle doelen te halen, omdat de kortingen op het KRW-budget volledig kunnen worden gecompenseerd door doelmatigheidswinst. Het kabinet Rutte II draait 200 van de 600 miljoen euro aan bezuinigingen op het Bestuursakkoord Natuur terug, maar de aanpassingen van het Bestuursakkoord Water blijven staan. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de bezuinigingen leiden tot minder verstrekkende maatregelen en dat daarom het aantal wateren dat voldoet aan de KRW-doelen veel minder zal zijn dan 40 procent (figuur 1). Uit een enquête onder de waterschappen blijkt dat zij een verlaging van de doelen in veel gevallen als onvermijdelijk zien.

Figuur: grafiek met het percentage wateren dat in 2027 voldoet aan alle waterkwaliteitsdoelen uit de KRW wordt geschat tussen 5% (worst-casedoorwerking van de bezuinigingen uit de bestuursakkoorden Water en Natuur) en 40% (bij uitvoering van het beleid in de Stroomgebiedbeheerplannen van 2009)

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water