Water

Nederland – Waterland! Water is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Het wordt door de mens onder andere gebruikt voor drinkwater, visserij, zwemmen en andere vormen van recreatie. Maar ook de kwaliteit van het water speelt een belangrijke rol. Ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten hebben daar invloed op. Overstromingsgevaar verminderen, zoetwatervoorziening en een betere waterkwaliteit blijven opgaven voor het Nederlandse waterbeleid.

Feiten en cijfers

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor:

Nationale Analyse Waterkwaliteit op website Kennisimpuls Waterkwaliteit

De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De analyse is sinds kort beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Lees meer over de NAW

Publicaties

De landbouw als diffuse bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen