Nederland – Waterland! Water is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Het wordt door de mens onder andere gebruikt voor drinkwater, visserij, zwemmen en andere vormen van recreatie. Maar ook de kwaliteit van het water speelt een belangrijke rol. Ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten hebben daar invloed op. Overstromingsgevaar verminderen, zoetwatervoorziening en een betere waterkwaliteit blijven opgaven voor het Nederlandse waterbeleid.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor: