Nationale klimaatrisicoanalyse 2022-2026

Uitwerking analysemethodiek

Het PBL publiceert een methode voor het onderzoeken van huidige en toekomstige klimaatrisico’s. Dit is onderdeel van de tweede nationale klimaatrisicoanalyse, die het PBL in samenwerking met kennisinstellingen uitvoert. Klimaatrisico’s en -impacts zijn complex. Dit vraagt om een gestructureerde analysemethode, die in dit rapport is uitgewerkt. Deze methode maakt het mogelijk om klimaatrisico’s en -impacts op een transparante en uniforme wijze met elkaar te vergelijken. Ook maakt de methodiek het mogelijk om de urgentie van verschillende klimaatrisico’s te bepalen.

In 2015 is de eerste nationale klimaatrisicoanalyse van Nederland verschenen. In 2021 hebben verschillende departementen onder de vlag van het Directeurenoverleg Nationale klimaatadaptatiestrategie het PBL verzocht om opnieuw een klimaatrisicoanalyse uit te voeren. De risicoanalyse heeft als doel om inzicht te bieden in de actuele stand van zaken en de ontwikkeling naar een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050 en daarna. Deze analyse zal nieuwe kennis opleveren voor herziening van de Nationale klimaatadaptatiestrategie en de opzet van een structurele monitor voor klimaatimpacts. De methode vormt de basis voor de Nederlandse klimaatrisicoanalyse 2022 – 2026.

Foto van de Koekamp in Den Haag na een hoosbui

Analyse van klimaatrisico’s

In het onderzoek naar klimaatrisico’s brengen de betrokken kennisinstellingen per (beleids)sector de belangrijkste klimaatdreigingen, de blootstelling, de kwetsbaarheid en mogelijkheden voor adaptatie in kaart. De blootstelling aan en de kwetsbaarheid voor klimaatgebeurtenissen verandert niet alleen door klimaatverandering, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Om ons aan te passen aan klimaatverandering (adaptatie), is het belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden voor adaptatie en het adaptatiebeleid.

Klimaatrisico’s in Nederland

Dit rapport beschrijft een gestructureerde en herhaalbare methode die is gebaseerd op de internationale richtlijnen voor klimaatrisicoanalyse, het vijfde Assessment Rapport van het IPCC en de meest recente klimaatrisicoanalyses van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Centraal staat  wat de impact en waarschijnlijkheid van klimaatrisico’s in Nederland zijn voor mens en cultuur, natuur en milieu, en economie. Dit gaat om klimaatrisico’s in de huidige situatie en de toekomstige situatie (2050, 2100 en 2150).

Auteurs

PBL Auteurs
Ron Franken Frank van Gaalen Jelle van Minnen Ed Beije Frédérique Kirkels
Overige auteurs
Maria Witmer

Kenmerken

Publicatietitel
Nationale klimaatrisicoanalyse 2022-2026
Publicatiesubtitel
Uitwerking analysemethodiek
Publicatiedatum
23 maart 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
117
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5044