Landbouw en voedsel

De landbouw is de grootste ruimtegebruiker op het platteland. De landbouw bepaalt daarmee in sterke mate het aanzicht van Nederland. De Nederlandse landbouw is in het algemeen intensief en kennisgedreven. Een belangrijk deel van de Nederlandse landbouw produceert voor de wereldmarkt: Nederland is de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld.

De intensieve vormen van landbouw hebben wel een keerzijde: zo heeft Nederland de hoogste stikstof- en fosfaatoverschotten in de Europese Unie; leidt het verlagen van het grondwaterpeil onder landbouwgrond tot verdroging; staat het intensieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op gespannen voet met de biodiversiteit en de menselijke gezondheid; en leidt de import van veevoer uit het buitenland tot druk op de leefomgeving elders.

Het PBL doet onderzoek naar veel aspecten van de landbouw en de voedselproductie, van de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en gewasbeschermingsmiddelen tot de effecten van de landbouw op natuur en waterkwaliteit. We kijken daarbij naar het hele landbouw-voedselsysteem: naar de samenhang tussen voedselconsumptie,  productie en naar alle bedrijven en consumenten die daarin een rol spelen. Ook verkennen we de transitie naar een duurzamer landbouw-voedselsysteem. Ten slotte volgen we het Europese landbouw- en klimaatbeleid en de consequenties daarvan voor de Nederlandse landbouw.

Feiten en cijfers

In het Compendium voor de Leefomgeving vindt u:

Publicaties