Stikstof en natuur

Mede door een te hoge stikstofneerslag staat de natuur onder druk. Daardoor staan veel economische ontwikkelingen op het spel; voor de vergunningverlening van die ontwikkelingen moet namelijk eerst onderbouwd worden dat ze de natuurkwaliteit niet verslechteren. Dit alles heeft geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. De overmaat aan stikstof bedreigt overigens niet alleen de biodiversiteit en de natuur, maar ook de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en van de lucht. Daarnaast zijn lachgas (een stikstofverbinding) en methaan belangrijke broeikasgassen.

Het PBL ondersteunt de zoektocht naar een uitweg uit de stikstofproblematiek met evaluaties, beleidsstudies en verkenningen. 

Feiten en cijfers

Op de pagina feiten en cijfers vindt u informatie over de uitstoot van stikstof, stikstofdepositie op natuurgebieden, stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater en effecten van stikstof op de natuur- en waterkwaliteit.

Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) ingevoerd. Een consortium van PBL, RIVM en WUR monitort en evalueert op structurele basis het beleidsprogramma bij deze wet. Op de pagina Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering vindt u alle publicaties, alsmede achtergrondinformatie over het project.

Publicaties