Luchtverontreiniging

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten. In het laatste geval gaat het om stoffen die zich over grote afstanden kunnen verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3); fijn stof; ozon; zware metalen; vluchtige organische stoffen (VOS); persistent organisch vervuilende stoffen (POP). De belasting van het milieu met deze stoffen heeft nadelige effecten op ecosystemen, materialen en de volksgezondheid.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over luchtkwaliteit

Nieuws

Publicaties

Modellen