Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Indicatoren voor luchtkwaliteit geactualiseerd

Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) staan nieuwe cijfers voor de relatie tussen de emissies van luchtverontreinigende stoffen en de luchtkwaliteit, waaronder ook ammoniak.

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten. In het laatste geval gaat het om stoffen die zich over grote afstanden kunnen verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3); fijn stof; ozon; zware metalen; vluchtige organische stoffen (VOS); persistent organisch vervuilende stoffen (POP). De belasting van het milieu met deze stoffen heeft nadelige effecten op ecosystemen, materialen en de volksgezondheid.

Feiten en cijfers

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot...

Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en...

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie...