NEV-Rekensysteem

Het Nationale EnergieVerkenning RekenSysteem (NEV-RS) is een systeem dat de samenhang en communicatie tussen een verzameling modellen beheert die ontwikkeld zijn voor het maken van projecties voor het Nederlandse energiegebruik en de daaraan gerelateerde (sectorale) emissies voor broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Sinds 2019 wordt voor de berekeningen tbv de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), de opvolger van de Nationale Energieverkenning (NEV), gebruik gemaakt van het Nationaal Energieverkenning Rekensysteem (NEV-RS). Het rekensysteem is sinds 2014 gebruikt voor de Nationale Energieverkenning (NEV).

In 2018 is het NEV-RS van het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN) overgenomen door het PBL Planbureau voor de Leefomgeving. Waar voorheen het accent lag op het energiebeleid wordt in de KEV ook het klimaatbeleid meegenomen. Zo gaat de KEV ook in op de activiteiten buiten het energiesysteem waarbij broeikasgassen vrijkomen, zoals de landbouw en het landgebruik.

Een aantal modelleringswerkzaamheden werd al door PBL in het kader van de NEV uitgevoerd zoals de scenarioberekeningen voor de sector mobiliteit, niet-energie gerelateerde landbouwactiviteiten en landgebruik (ism Wageningen University & Research). Daarnaast berekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM) mede op basis van NEV-RS resultaten, niet-CO2 broeikasgasemissies (methaan, lachgas en gefluoreerde broeikasgassen).

Dit document beschrijft de situatie van de modelomgeving zoals deze begin 2018 bij het PBL is geïmplementeerd en wordt bijvoorbeeld nog melding gemaakt van data conversieslagen. Aangezien de KEV voort bouwt op de NEV, maar wel een andere rol heeft dan de NEV, zal het rekeninstrumentarium de komende tijd worden doorontwikkeld en zal deze beschrijving doorlopend worden geactualiseerd.

Het NEV-RS bestaat uit onderling gekoppelde modellen, conversietools en databases. Gezamenlijk geven deze een beeld van de energiehuishouding in Nederland en de daaraan gerelateerde (sectorale) emissies voor broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

De volgende modellen en tools maken op dit moment onderdeel uit van het NEV-RS.

 • Energieprijzen: energieprijzen van gas en elektriciteit
 • Mobiliteit: voor ramingen en onzekerheden van mobiliteit wordt gebruik van diverse modellen die in eigen beheer zijn ontwikkeld in combinatie met modellen die door andere organisaties worden aangeboden.
 • Gas- en Oliewinning: winning van gas en olie op Nederlands grondgebied en het bijbehorende verbruik van energie
 • SAWEC: woninggebonden energieverbruik
 • EVA: elektriciteitsverbruik van huishoudelijke apparaten
 • SERUM: energieverbruik en emissies van de raffinagesector
 • SAVE-Services: energieverbruik van de dienstensector
 • SAVE-Productie: energieverbruik van industrie en landbouw, inclusief de inzet van conventionele decentrale warmte-/krachtinstallaties in alle sectoren.
 • Warmte: warmtelevering van en naar de industriële sectoren en de landbouw
 • COMPETES: elektriciteitsproductie, elektriciteitsprijzen, CO2-emissies en handel in elektriciteit tussen individuele Europese landen
 • Resolve-E: inzet en productie van hernieuwbare energie
 • SELPE: controle of alle individuele modellen een consistente dataset hebben aangeleverd
 • Monit-Conversie: het omzetten van gedetailleerde resultaten op proces- en sectorniveau naar elke gewenste indeling, tevens de berekening van energiebesparing
 • MONIT: opslag en presentatie van de resultaten
 • NOx model stationaire bronnen

Kenmerken

Modeltitel
NEV-Rekensysteem