Voortgang stikstofbronmaatregelen en verwachte effecten in 2030

Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Dit rapport is een achtergrondrapport bij het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit achtergrondrapport beschrijft de voortgang van de stikstofbronmaatregelen in het programma en de te verwachten effecten van die maatregelen in 2030.

Dit rapport laat de voortgang zien van maatregelen uit het beleidsprogramma, die gericht zijn op de reductie van stikstofemissies en – daaruit volgend – deposities op stikstofgevoelige natuur. Het gaat om maatregelen in de landbouw, industrie, mobiliteit en bouw.

Stikstofneerslag neemt naar verwachting af

De verwachting is dat de depositie tussen 2021 en 2030 daalt met 210 mol stikstof per hectare. Deze daling is voor een kwart toe te schrijven aan het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en de recente Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) uit de aanpak piekbelasting. De rest van de daling komt door vermindering van emissies uit het buitenland en door ander beleid en ontwikkelingen – waaronder het vervallen van de degoratie van de Nitraatrichtlijn.

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is per 1 juli 2021 van kracht. Dit rapport is onderdeel van de eerste ronde rapportages over de voortgang en effecten van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Hierbij is door het consortium bestaande uit het PBL, de WUR en het RIVM gekeken naar de effecten van het vastgestelde en (concreet) voorgenomen beleid. Deze monitoring en evaluatie wordt periodiek herhaald. Op de pagina Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering vindt u meer informatie over het project.

Auteurs

PBL Auteurs
William van Dijk Maarten 't Hoen Inge Stammes Daan Stroeken
Overige auteurs
Gert Jan Reinds
Twan Cals
Jaap van Os
Wouter Marra
Sebastiaan Hazelhorst

Kenmerken

Publicatietitel
Voortgang stikstofbronmaatregelen en verwachte effecten in 2030
Publicatiesubtitel
Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
Publicatiedatum
28 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
136
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5204