Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) ingevoerd. Een consortium van PBL, RIVM en WUR monitort en evalueert op structurele basis het beleidsprogramma bij deze wet.

Het kabinet wil met het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering het behoud en herstel van de beschermde natuur waarborgen en hiermee ook ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten. Dit doet het kabinet door een combinatie van bron-, natuurherstel- en ruimtelijke maatregelen. Het kabinet heeft doelen voor de reductie van de stikstofneerslag voor 2025, 2030 en 2035 in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering vastgelegd. Het programmadirectoraat-generaal Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een consortium van PBL, RIVM en WUR verzocht om de voortgang van het beleidsprogramma op structurele wijze te monitoren en te evalueren.

Extensieve veeteelt op landgoed Leeuwenburg

Recentste publicatie

Op 24 oktober 2022 is het RIVM-rapport Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden verschenen. Dit is het eerste rapport van het consortium. Het RIVM rapporteert dat in 2005 op 20 procent van het areaal gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofneerslag onder de kritische depositiewaarde lag. Naar verwachting zal dit - nog zonder de maatregelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering - toenemen tot ongeveer 43 procent in 2030.

Publicatiereeks

Het consortium brengt vier verschillende rapportages uit met ieder een eigen verschijningsfrequentie. Het gaat hierbij om monitoring en evaluatie over zowel gerealiseerde als verwachte (beleids)ontwikkelingen:

  • Het eerste rapport van het consortium beschrijft de ontwikkeling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Dit rapport zal jaarlijks verschijnen.
  • Het tweede rapport beschrijft de voortgang en gevolgen van stikstofreductie- en natuurmaatregelen. Dit rapport verschijnt om de twee jaar.
  • Het derde rapport evalueert de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Ook dit rapport verschijnt om de twee jaar.
  • Ten slotte beschrijft het vierde rapport de landelijke staat van instandhouding en doelbereik in Natura 2000-gebieden. Dit rapport verschijnt om de zes jaar.

Structurele informatievoorziening

Met deze reeks rapporten richt het consortium van PBL, RIVM en WUR zich op structurele informatievoorziening. Het werkprogramma biedt ook de  mogelijkheid om stikstofbronmaatregelen te analyseren die nog niet helemaal zijn uitgewerkt. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om op structurele basis periodiek de effecten van nieuw geagendeerd beleid te verkennen. Het verkende werkprogramma voorziet dus niet in een faciliteit tot incidentele analyses van bronmaatregelen, maar creëert een structurele kennis- en gegevensbasis zodat ad hoc doorrekeningen zo veel mogelijk achterwege kunnen blijven.

PBL-dossier stikstof en natuur

Naast de rapporten van het programma Monitoriong en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering brengt het PBL andere publicaties uit over het onderwerp stikstof en natuur. Deze vindt u in het PBL-onderwerp stikstof en natuur.