Stikstof en natuur: feiten en cijfers

In Nederland is sprake van een zeer hoge toediening van stikstof in de vorm van kunstmest en dierlijke mest, mede als gevolg van een hoge stikstofimport in de vorm van veevoer. Dit leidt onder andere tot grote verliezen naar lucht in de vorm van ammoniak. Daarnaast worden stikstofoxiden met name door verkeer en industrie uitgestoten. Stikstofoxiden en ammoniak komen  neer op natuurterreinen waar ze effecten hebben op de biodiversiteit. Daarnaast kan stikstof uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.