Klimaatrisico's in Nederland

De huidige stand van zaken

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggende rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende kennisinstituten, en is de eerste rapportage van een klimaatrisicoanalysetraject van het PBL dat als doel heeft het beleid te ondersteunen op weg naar een klimaatbestendig en water-robuust Nederland in 2050. De in dit rapport in beeld gebrachte klimaatrisico’s maken duidelijk dat we voort moeten maken met het klimaatadaptatiebeleid.

De negatieve gevolgen van het veranderende klimaat zijn de afgelopen decennia al merkbaar. Zo heeft de hittegolf in 2019 geresulteerd in 400 extra sterfgevallen en is er meer dan 430 miljoen euro schade door wateroverlast in Limburg in 2021. Het is daarom van belang om nu keuzes te maken over het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Klimaatadaptatie vraagt om structurele keuzes

Klimaatadaptatie is geen op zichzelf staand beleid, maar zou sturend moeten zijn in onder andere het ruimtelijk beleid, woningbouw beleid, natuurbeleid en landbouw beleid. Door het intensieve gebruik van ruimte in Nederland, raakt klimaatadaptatie vaak vele aspecten van de samenleving. Aanpassingen aan klimaatverandering zijn daardoor vaak complex en vragen om overkoepelende, structurele keuzes van politiek en beleid.
 

Dit rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende kennisinstituten (Deltares, KNMI, KWR, NIPV, RCE, RIVM, TNO, WEnR en WUR), en is de eerste rapportage van het PBL-klimaatrisicoanalysetraject dat als doel heeft het beleid te ondersteunen op weg naar een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. We brengen in dit rapport een aantal voor Nederland belangrijke klimaatrisico’s in beeld. Begin 2026 volgt een tweede PBL-rapport over de risico’s in het toekomstig klimaat, gebaseerd op onder andere de klimaatscenario’s van het KNMI.

Lees verder

Kenmerken

Publicatietitel
Klimaatrisico's in Nederland
Publicatiesubtitel
De huidige stand van zaken
Publicatiedatum
14 mei 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
167
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5359