De landbouw als diffuse bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

50 jaar geleden trad de Wet verontreiniging oppervlaktewater in werking en 20 jaar geleden werd de Europese Kaderrichtlijn water van kracht. Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest). Om bij dit dubbel jubileum stil te staan, publiceerde het Koninklijk Nederlands Waternetwerk het boek Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst. Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving schreven gezamenlijk met Wilfried ten Brinke het hoofdstuk De landbouw als diffuse bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Emissies zijn afgenomen, maar onvoldoende om de doelen van de KRW te halen

De belasting van het oppervlaktewater in Nederland met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen is in de afgelopen jaren verbeterd, maar deze verbetering is onvoldoende om met het huidige beleid de doelen van de KRW te halen. Met name in de regionale wateren is dit het geval: naar verwachting worden in 30 tot 60 procent van deze wateren de biologische doelen gehaald. De situatie is gunstiger voor de zoete rijkswateren, daar worden vrijwel alle biologische doelen gehaald.

Kansrijke maatregelen

Voor het dichterbij brengen van de KRW-doelen zijn extra maatregelen, meer regionaal maatwerk en een versterking van de governance van de KRW nodig. Kansrijke maatregelen zijn onder andere peilgestuurde drainage, bufferstroken, vanggewassen en bodemverbetering, in combinatie met de herbezinning op het mestbeleid, de transitie naar kringlooplandbouw en de aanpak van de stikstofproblematiek. De huidige praktijk van import op grote schaal van veevoer, en dus nutriënten, kan met een ander mestbeleid worden aangepakt, onder meer door de voer-mest kringloop in de melkveehouderij te sluiten. Voor een effectieve geïntegreerde gewasbescherming is het belangrijk dat boeren gestimuleerd worden de agrarische biodiversiteit te vergroten.

Beekherstel van de Westerwoldsche Aa

Het hoofdstuk is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Nationale Analyse Waterkwaliteit en het rapport Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd.

Auteurs

PBL Auteurs
Frank van Gaalen Hans van Grinsven Aaldrik Tiktak Daan Boezeman
Overige auteurs
Wilfried ten Brinke

Kenmerken

Publicatietitel
De landbouw als diffuse bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
Publicatiedatum
28 mei 2021
Publicatie type
Artikel
Aantal pagina's
22
Publicatietaal
Nederlands
Tijdschrift
Over waterkwaliteit gesproken - verleden, heden en toekomst
Productnummer
4661