Klimaatenquête. Vragen en antwoorden

10-04-2015 | Nieuwsbericht

In het voorjaar van 2012 hield het PBL een enquête onder 1868 wetenschappers op het brede gebied van klimaatverandering, inclusief klimatologie, klimaateffecten en mitigatie. In augustus 2014 zijn de resultaten van deze enquête gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science and Technology (ES&T) onder de titel Scientists’ views about attribution of global warming. De enquête toont aan dat er brede overeenstemming bestaat over de overheersende invloed van antropogene broeikasgassen op de huidige opwarming van de aarde. Deze mate van overeenstemming is het sterkst voor respondenten met meer ‘peer-reviewed’ publicaties.

Het artikel richtte zich op de antwoorden op negen vragen uit een totaal van 31. In het rapport dat nu is uitgekomen zijn de gegeven antwoorden op alle vragen weergegeven. Voor 5 vragen zijn deze antwoorden ook nog onderverdeeld in zeven subgroepen. Het achtergrondrapport bevat informatie die niet eerder is gepubliceerd, waarvan hieronder een aantal interessante voorbeelden worden gegeven.

Klimaatgevoeligheid

De klimaatgevoeligheid is een belangrijke eenheid in de klimaatwetenschap en geeft aan hoe gevoelig het klimaat is voor een toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Het is gedefinieerd als de verwachtte opwarming die volgt op een verdubbeling van de CO2 concentratie in de atmosfeer nadat een nieuw evenwicht is ontstaan. De uiteindelijke mondiale opwarming  is dus afhankelijk van een combinatie van de totale emissies van broeikasgassen en de klimaatgevoeligheid.

De respondenten werden gevraagd naar hun beste schatting en de ‘likely range’. Dit laatste is in de IPCC rapporten gedefinieerd als het 66% waarschijnlijkheidsinterval. De figuur hieronder geeft het gemiddelde van de schattingen van de klimaatgevoeligheid van zeven groepen respondenten, waaronder de auteurs van het vierde assessment rapport van werkgroep I van het IPCC (‘AR4 authors’), respondenten die publieke verklaringen hebben ondertekend die ingaan tegen de  ‘mainstream’ klimaatwetenschap (‘unconvinced’), en vier verschillende subgroepen die zijn onderverdeeld naar het aantal door henzelf aangegeven klimaatgerelateerde peer-reviewed publicaties (0–3; 4–10; 11–30; meer dan 30). Het gemiddelde van de antwoorden van de meeste groepen ligt zeer dichtbij de IPCC range (1.5-4.5 °C) zoals genoemd in het vijfde klimaatrapport (AR5) – behalve de groep ‘unconvinced’ die sterk afwijkt van de andere groepen, en in mindere mate de groep met minder dan drie publicaties. De ‘best estimate’ is in alle gevallen iets lager dan de ‘best estimate’ zoals gerapporteerd in AR4 (3 °C). In AR5 wordt geen ‘best estimate’ gegeven.

Average estimates of the Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) and its likely range from seven groups of respondents, including authors of the Working Group I report of the fourth IPCC Assesment Report (AR4), respondents who signed public declarations critical of mainstream climate science as embodied by IPCC (‘unconvinced’), and four different subgroups distinguished according to their self-declared number of climate related peer-reviewed publications (0–3; 4–10; 11–30; more than 30).
Average estimates of the Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) and its likely range from seven groups of respondents, including authors of the Working Group I report of the fourth IPCC Assesment Report (AR4), respondents who signed public declarations critical of mainstream climate science as embodied by IPCC (‘unconvinced’), and four different subgroups distinguished according to their self-declared number of climate related peer-reviewed publications (0–3; 4–10; 11–30; more than 30).

De rol van klimaatwetenschap in de samenleving

Respondenten werden ook gevraagd naar hun opvattingen over zeven stellingen betreffende de rol van klimaatwetenschap in de samenleving. Er was een duidelijke consensus dat wetenschappers zelf zouden moeten communiceren met de beleidsmakers en het brede publiek en dat de communicatie met deze laatste groep zich zou moeten focussen op de meest gedegen kennis. In iets mindere mate was er overeenstemming dat risico’s en onzekerheden benadrukt zouden moeten worden in deze communicatie. De meningen waren verdeeld in hoeverre de bestaande onzekerheden de noodzaak voor mitigatiemaatregelen groter maken (ter voorkoming van gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar met een enorme impact). Ten slotte vond een overgrote meerderheid dat klimaatwetenschap niet te onzeker is om bruikbaar te zijn voor het voeren klimaatbeleid.

Opvattingen over zeven stellingen betreffende de rol van klimaatwetenschap in de maatschappij. Onder de respondenten was een duidelijke consensus dat wetenschappers zelf zouden moeten communiceren met de beleidsmakers en het brede publiek en dat de communicatie met deze laatste groep zich zou moeten focussen op de meest gedegen kennis.
Opvattingen over zeven stellingen betreffende de rol van klimaatwetenschap in de maatschappij. Onder de respondenten was een duidelijke consensus dat wetenschappers zelf zouden moeten communiceren met de beleidsmakers en het brede publiek en dat de communicatie met deze laatste groep zich zou moeten focussen op de meest gedegen kennis.

De zon

In het publieke debat over het klimaat wordt de rol van zon vaak naar voren gebracht als een alternatieve verklaring voor de mondiale opwarming. In de enquête werd gevraagd naar de fractie van de opwarming sinds het midden van de vorige eeuw die volgens de respondenten kan worden toegewezen aan de zon. Het is opvallend dat het laagste aantal ‘don’t know’ scores voorkwamen in zowel de groepen ‘unconvinced’ als de ‘AR4 auteurs’. In lijn met de verwachting hadden de ‘unconvinced’  de hoogste scores als het ging om de antwoordopties ‘het is onbekend’ (‘unknown’) en ‘de zon heeft meer dan 50% van de opwarming veroorzaakt’ (‘more than 50%’).

De geschatte bijdrage van de recente mondiale opwarming die kan worden toegewezen aan de zon volgens zeven groepen respondenten, waaronder auteurs van het vierde rapport van Werkgroep I van het IPCC (‘AR4 authors’), respondenten die publieke verklaringen hebben ondertekend die ingaan tegen de  mainstream klimaatwetenschap zoals weergegeven door het IPCC (‘unconvinced’), en vier verschillende subgroepen die zijn onderverdeeld naar het door henzelf aangegeven aantal klimaatgerelateerde peer-reviewed publicaties (0–3; 4–10; 11–30; meer dan 30).
De geschatte bijdrage van de recente mondiale opwarming die kan worden toegewezen aan de zon volgens zeven groepen respondenten, waaronder auteurs van het vierde rapport van Werkgroep I van het IPCC (‘AR4 authors’), respondenten die publieke verklaringen hebben ondertekend die ingaan tegen de  mainstream klimaatwetenschap zoals weergegeven door het IPCC (‘unconvinced’), en vier verschillende subgroepen die zijn onderverdeeld naar het door henzelf aangegeven aantal klimaatgerelateerde peer-reviewed publicaties (0–3; 4–10; 11–30; meer dan 30).