Tweegradendoelstelling: Qua emissiereductie halverwege, maar qua kosten pas op een derde

09-11-2016 | Nieuwsbericht

De klimaatplannen die  landen hebben ingediend voor het terugdringen van broeikasgassen zorgen samen voor ongeveer de helft van de reductie die nodig is voor het halen van het 2°C doel van het akkoord van Parijs. Een nieuwe studie van het PBL laat zien dat de kosten van het halen van 2°C echter nog een factor 3 tot 3,5 hoger zijn dan de kosten van het halen van de huidige klimaatplannen. Voor het halen van 1,5°C zijn ze zelfs 5 tot 6 keer hoger.

De onderzoekers hebben een inschatting gemaakt van de kosten om de zogenaamde INDCs (Intended Nationally Determined Contributions; de klimaatplannen die landen hebben ingediend in aanloop naar Parijs) te halen, en ook van de kosten van ambitieuzere scenario’s. Deze ambitieuzere scenario’s zijn gericht op het halen van de klimaatdoelen van Parijs op een kosteneffectieve manier.

Jaarlijkse kosten voor minst ambitieuze INDC-doelstellingen geschat op $58-135 miljard

Diverse landen hebben een INDC ingediend met een bandbreedte in emissiereductiedoel. Vaak wordt de bovenkant van deze bandbreedte afhankelijk gemaakt van  de mogelijkheid tot internationale financiering. De mondiale kosten voor het halen van de minst ambitieuze INDC-doelstellingen bedragen naar schatting $ 58-135 miljard in 2030, waarbij de bandbreedte afhankelijk is van referentieaannames.

Circa 70% van deze kosten vindt naar verwachting plaats in de klassieke geïndustrialiseerde landen - de Verenigde Staten, Canada, Europa, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Samen zijn deze landen nu verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de mondiale emissies. De naar verhouding hoge kosten voor deze landen reflecteren de hogere reductiedoelstellingen van deze landen.

Additionele kosten voor meest ambitieuze INDC voornamelijk in ontwikkelings- en zich industrialiserende landen

De additionele kosten voor het halen van de meest ambitieuze INDC-doelstellingen worden ingeschat op $ 39-56 miljard, waarvan $ 33-46 miljard in ontwikkelings- en zich industrialiserende landen. Deze laatste kosten kunnen grotendeels worden opgevat als de vraag naar internationale financiering door deze landen.

Emissiehandel zou kosten drastisch kunnen verminderen

De kosten om de INDC-doelstellingen te halen zouden flink lager kunnen uitvallen als emissiehandel tussen landen zou worden toegestaan. Ter indicatie: de mondiale mitigatiekosten voor het halen van de minst ambitieuze INDCs zouden 55% lager kunnen uitvallen indien emissiehandel wordt toegestaan. Voor ontwikkelings- en zich industrialiserende landen is dit zelfs 85%.

Kosten voor 2°C veel hoger dan kosten huidige INDCs

De meest ambitieuze INDC-doelstellingen leiden tot een emissiereductie van ongeveer de helft die nodig is voor het 2°C-doel. De kosten van het halen van 2°C zijn echter veel hoger (een factor 3 tot 3,5) dan de kosten van het halen van de doelstellingen van de INDCs. Het grootste deel van deze kosten zullen worden gemaakt in China, India en Rusland, aangezien deze landen nog een groot potentieel hebben om emissies verder te reduceren dan hun INDC-doelstellingen. De financiering van deze kosten zal nog een moeilijk politiek vraagstuk worden.