Planetary Security Conference: From Analysis to Action

Nieuws

Op 12 en 13 december 2017 vindt de derde conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 van de 15 workshopsessies, die zijn gericht op vraagstukken rond klimaatverandering en veiligheid.

Hans Mommaas zal tijdens de plenaire opening ingaan op de veiligheidsrisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt in steden. Door tal van verschillende oorzaken is de armere laag van de stedelijke bevolking wereldwijd kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering dan de rijkere laag. Dit kan in de toekomst leiden tot meer (terugkerende) armoede, gezondheidsrisico’s, werkloosheid en de opkomst van gewelddadige groepen in de stad.

Hans Mommaas zal deelnemen aan een panel met onder andere Hassan al-Janabi, de minister van water in Irak en Monika Sie Dhian Ho, de directeur van Clingendael.

Workshop over uitdagingen in droge gebieden

De workshop From Drylands to Cities (in samenwerking met Cordaid en Deltares), heeft als thema de uitdagingen in de drogere gebieden van de wereld.

Deze gebieden kennen een bovengemiddelde populatiegroei, een lager dan gemiddelde economische ontwikkeling en het risico dat klimaatverandering bestaande problemen verergert. Deze factoren samen kunnen leiden tot veranderende migratiepatronen: toenemende verstedelijking of verplaatsingen binnen de gebieden zelf. Zonder voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen en afspraken over landgebruik kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan conflicten.

Workshop over klimaatverandering en steden

In de workshop Climate change, Cities and Conflict (in samenwerking met Cordaid) wordt ingegaan op de gevolgen van klimaatverandering voor de steden.

Naar verwachting zal het aantal inwoners van steden toenemen met 2.5 miljard tot circa 7 miljard in 2050. Het aantal stedelingen dat woont in informele nederzettingen zal daarbij verder toenemen. Momenteel leven er naar schatting bijna 1 miljard mensen in de marge van de stedelijke samenleving.

Uitdagingen rondom voedselveiligheid, uitputting van natuurlijke grondstoffen, de kwaliteit van ecosystemen en de gevolgen van klimaatverandering kunnen alleen maar effectief worden aangepakt als er meer aandacht komt voor inclusieve vormen van stedelijke ontwikkeling.

Videoverslag

Voor belangstellenden zet het PBL in de loop van deze maand 2 video’s online zetten die beknopt de sessies en de conferentie weergeven,. In februari 2018 volgt een briefing note vanuit beide sessies waarin de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke beleidsopties uiteen worden gezet.

New Urban Agenda

De mogelijke spanning en conflicten die kunnen samenhangen met klimaatveranderingen en de leefomstandigheden in steden, zijn onderwerp van het recent verschenen PBL-rapport The new urban agenda - Kansen voor inclusieve en groene verstedelijking. 

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de derde Habitatconferentie van de Verenigde Naties.

Towards a World of Cities in 2050

In een eerdere publicatie uit 2014 is schetste het PBL hoe steden zich ontwikkelingen en welke rol watergerelateerde uitdagingen hierbij spelen. Zie:  Towards a World of Cities in 2050