Veluweberaad

28-06-2017 | Nieuwsbericht

Op 28 juni 2017 vond in Amersfoort het eerste Veluweberaad plaats, als vervolg op de thematische kenniskamer 'kennis voor decentrale overheden' in 2015. Aan het Veluweberaad namen bestuurders van provincies, gemeenten, waterschappen en high-level vertegenwoordigers van het ministerie van IenM, omgevingsdiensten en kennisinstellingen deel.

De implementatie van de Omgevingswet en de noodzakelijke transities in het domein van de leefomgeving vergen integrale en multidisciplinaire kennis, die meer is gericht op lokale en regionale overheden en uitvoeringsorganisaties. De overheden willen bestaande kennis systematischer benutten, leerprocessen bevorderen en nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen/agenderen. Het streven is afspraken te maken over toegesneden kennisarrangement waaraan alle overheden deelnemen en denken en doen gecombineerd worden.

Het Veluweberaad onderstreept het belang van (de organisatie van) kennis voor het oplossen van grote maatschappelijke opgaven en transities. Het is nu belangrijk door te pakken en te concretiseren. Er is een drive om vanuit de maatschappelijke opgave te redeneren.

Aan de hand van pitches en de daaropvolgende reflecties werd een aantal rode draden onderscheiden.