Brief planbureaus over Brede welvaart

Nieuws

De ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland laat een gemengd beeld zien. Gemiddeld genomen gaat het beter. Naast veel positieve ontwikkelingen, zeker op economisch terrein, zijn er echter ook negatieve ontwikkelingen, met name op het gebied van wonen, sociale samenhang en milieu.

CPB, PBL en SCP, de drie planbureaus van Nederland, concluderen in een gezamenlijke brief aan de Eerste en Tweede Kamer verder dat beleidsmakers zich niet moeten blindstaren op gemiddelden, maar ook oog moeten hebben voor spreiding en clustering van negatieve scores binnen bepaalde groepen en gebieden. Bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken, zoals een lage opleiding en een niet-westerse achtergrond, delen in het algemeen minder in de welvaart. Het is noodzakelijk om goed te kijken naar specifieke groepen en gebieden en naar de stapeling van uitkomsten.

External video URL

Dit schrijven de planbureaus naar aanleiding van de Monitor Brede Welvaart van het CBS. De Monitor Brede Welvaart is gefocust op gemiddelden van Nederland en enkele brede groepen. Het overkoepelende beeld, aldus de brief van de planbureaus, is dat de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen vaak positief zijn, terwijl de negatieve ontwikkelingen zich vooral voordoen op het gebied van de leefomgeving.