Effect voorstellen CO2-heffing

CO2-beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als in de plannen van het kabinet. De mogelijke emissiereductie van deze voorstellen is aanzienlijk. Daarbij zijn er meerdere perspectieven mogelijk op de te verwachten verplaatsingseffecten, d.w.z. in hoeverre bedrijven zullen vertrekken naar het buitenland als Nederland een CO2-beprijzing invoert.

Deze perspectieven weerspiegelen het maatschappelijke debat hierover. De inzichten uit enerzijds een macro-economische benadering en anderzijds een bedrijfsspecifieke benadering lopen uiteen. Dit vergt nog de nodige tijd. Om deze reden kan het PBL nog geen definitieve doorrekening van de voorstellen van GL en PvdA uitbrengen, en daarmee ook geen concreet getal aanleveren waar het CPB mee kan rekenen.

Vanwege de media-aandacht publiceren we nu wel concepten met de voorlopige doorrekening voor de voorstellen van GroenLinks en de PvdA. De partijen hebben deze conceptnotities ook ontvangen. We streven ernaar voor het Kamerdebat over de komende kabinetsreactie te komen met een analyse van de voorstellen inclusief een inschatting van de verplaatsingseffecten.

Naschrift: In een policy brief van 7 juni 2019 is een uitgebreidere analyse gegeven van de economische effecten van CO2-beprijzing. 

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie