Integrale aanpak nodig voor mondiale vraagstukken van klimaat, biodiversiteit en milieuvervuiling

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling bedreigen het halen van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals).  Op dit moment wordt een achtste van alle plant- en dierensoorten in het voortbestaan bedreigd, leidt verontreiniging tot een jaarlijkse voortijdige sterfte van 9 miljoen mensen en leidt de huidige trend in emissies tot een opwarming van de aarde met meer dan 3 graden aan het eind van deze eeuw. De drie crises zijn sterk met elkaar verbonden. Oplossingen zijn alleen mogelijk door een integrale aanpak. Dit zijn enkele van de belangrijkste boodschappen van het rapport ‘Making Peace with Nature’, dat vandaag is gepubliceerd door UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, en waaraan door het PBL is bijgedragen.

De afgelopen jaren zijn verschillende belangrijke wetenschappelijke rapporten verschenen over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling, onder meer van het IPCC, IPBES en UNEP. Deze rapporten gaan stuk voor stuk in op de ernstige afname van milieukwaliteit en de gevolgen voor menselijk welzijn. De nieuwe studie brengt deze kennis nu samen en presenteert daarmee een mondiale diagnose van huidige en toekomstige milieuproblemen. Ook worden oplossingsrichtingen geschetst voor het bereiken van mondiale milieudoelen en het bevorderen van menselijk welzijn. De studie wordt gepresenteerd in de aanloop naar de vijfde UN Environmental Assembly op 22-23 februari, die als thema heeft ‘Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)’.

PBL-onderzoekers medeauteurs UNEP rapport

Het VN-rapport is geschreven door een team van twintig experts en hoofdauteurs van de onderliggende wetenschappelijke rapporten. Paul Lucas en Detlef van Vuuren van het PBL waren vanuit Nederland betrokken bij deze studie, respectievelijk bij het hoofdstuk over de gevolgen van milieudegradatie voor het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en bij de analyse van mogelijke klimaateffecten en bijbehorende oplossingsrichtingen.

Verbeteren van menselijk welzijn en van gezondheid van de planeet moet hand-in-hand gaan

"Het rapport laat zien dat de drie mondiale crises het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de weg staan”, zegt Paul Lucas. “Denk daarbij aan het uitbannen van extreme armoede en honger, het verbeteren van de volksgezondheid en het terugdringen van ongelijkheid. Het verbeteren van menselijk welzijn moet dus hand in hand gaan met het verbeteren van de gezondheid van de planeet”. Detlef van Vuuren geeft aan dat het rapport een directe verbinding legt tussen de klimaatproblematiek en die rond biodiversiteit en milieuvervuiling: “Klimaatverandering is een van de oorzaken van verder verlies van soorten, maar vergeet niet dat bepaalde oplossingsrichtingen om klimaatverandering tegen te gaan óók kunnen bijdragen aan verlies van soorten. Het is daarom belangrijk niet te focussen op individuele milieuproblemen, maar te kijken naar meer samenhang tussen de oplossingen".

De beoogde investeringen in het kader van Covid-19 herstelprogramma’s bieden volgens UNEP een unieke kans een dergelijk integraal beleid te versnellen. Het nieuwe syntheserapport beschrijft mogelijke routes om dit te doen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Duurzame ontwikkeling

Door duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht.

Meer over duurzame ontwikkeling