Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Visitatie PBL in november 2017

Nieuwsbericht | 06-10-2017

In november 2017 vindt een brede visitatie van het PBL plaats. Het PBL wordt elke 5 jaar door een externe visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. Het Begeleidingscollege PBL is opdrachtgever.

De visitatiecommissie wordt voorgezeten door prof. dr. André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en Chair of the Netherlands School of Primary Care Research, tot voor kort voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Daarnaast maken de volgende leden deel uit van de commissie:

  • Marjolein van Asselt, hoogleraar 'Risk Governance' Universiteit van Maastricht en raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
  • Frans Berkhout, Executive Dean of the Faculty of Social Science and Public Policy and Professor of Environment, Society and Climate at King’s College London
  • Mark Dierikx, Consultant bij ABDTOPConsult, voorheen directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken en eerder directeur-generaal Water en vervolgens directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Lewis Dijkstra, Deputy Head of the Analysis Unit in the Directorate-General for Regional Policy van de European Commission
  • Peter Feindt, hoogleraar Strategische Communicatie Universiteit Wageningen Universiteit en aan de Humboldt Universiteit Berlijn
  • Louise Vet, Directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en hoogleraar Evolutionaire Ecologie Universiteit Wageningen

Carine van Oosteren, werkzaam op het SER-secretariaat, fungeert als secretaris van de Visitatiecommissie, onafhankelijk van het PBL.

Eerdere visitatie

In november 2012 heeft een internationale wetenschappelijke visitatie plaatsgevonden, met als kernvraag ‘doen we de dingen goed?’. Opdrachtgever was ook toen het Begeleidingscollege. Het definitieve rapport van deze visitatiecommissie is in februari 2013 gepubliceerd samen met een reactie vanuit het PBL, waarbij aan de hand van de aanbevelingen uit de visitatie is aangegeven op welke punten de werkwijze van het PBL verbeterd kan worden en welke maatregelen daar concreet aan kunnen bijdragen.

De commissie was vooral positief over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de manier waarop het PBL wetenschap en beleid met elkaar verbindt. De voorgestelde verbetermaatregelen hebben vooral betrekking op het verbeteren van de kwaliteitscontrole.