Als onderzoeker ben ik momenteel betrokken bij projecten als 'Natuurlijk Kapitaal Nederland’ en 'Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)'.

In het verleden heb ik bijgedragen aan producten zoals Samenhang in de Zuidwestelijke Delta, Nationale klimaatadaptatiestrategie, Assessment ‘Klimaat, Natuur en Ruimte’, Natura 2000 in Nederland, Beoordeling Natuurakkoord, diverse balansen, natuur- en milieuverkenningen en beleidsstudies.
Als deelprojectleider ‘Graadmeters, modellen en meetnetten’ en als contactpersoon van een aantal onderbouwend onderzoeksprojecten heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling, gevoeligheid- en onzekerheidsanalyses en toepassing van ecologische modellen en graadmeters.
Samenwerking met externe partijen als universiteiten en onderzoeksinstituten heb ik naast de ervaring binnen PBL-projecten opgedaan in BSIK- en NWO-projecten. Daarnaast heb ik vanuit PBL bijgedragen aan externe werkgroepen zoals ‘waarborgen natuurkwaliteit EHS’ en de Adviesgroep SNL.

Opleiding 

  • Landbouw Universiteit Wageningen, studierichtingen: plantenecologie en landschapsecologie

Werkervaring 

  • IKC-natuurbeheer
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Milieu en Natuurplanbureau (MNP)
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Side activities 

  • Lid Ondernemingsraad PBL
  • Lid Departementale Ondernemingsraad van IenM
  • Vertegenwoordiger PBL binnen ENCA working group Ecosystem Services