Samenstelling en herkomst van fijn stof in Nederland

17-12-2010 | Publicatie

Fijn stof heeft een negatieve invloed op de gezondheid en speelt een belangrijke rol in klimaatverandering. Om effectief mitigatiebeleid te kunnen formuleren is het noodzakelijk om de relatie tussen emissies, atmosferische omstandigheden en de concentraties van luchtverontreinigende stoffen te ;kennen. De samenstelling van fijn stof geeft belangrijke informatie over de herkomst ervan. In dit rapport worden de resultaten van samenstellingsmetingen van PM10, PM2.5 en PM10-2.5 op zes locaties in Nederland gerapporteerd.

Samenstelling en herkomst van fijn stof (PM10 en PM2.5) in Nederland: Resultaten van het nationale onderzoeksprogramma voor fijn stof (BOP).

Over het algemeen is er een redelijk grote conformiteit in de samenstelling van PM in Nederland. De belangrijkste componenten van fijn stof zijn de secundaire anorganische en koolstofhoudende componenten. Daarnaast zijn er significant bijdragen van zeezout, bodemstof en metalen.

Een groot gedeelte van de gemeten massaconcentratie kon met behulp van de gemeten componenten verklaard worden. De toepassing van een bronherkenningstechniek complementeerde de analyse van de chemische samenstelling en bevestigde op een onafhankelijk manier dat vele componenten de impact van specifieke (groepen van) activiteiten representeren. Op die manier is de betrouwbaarheid van de analyse vergroot. Op basis van de gemeten concentraties en inschattingen van de natuurlijke bijdragen per component is afgeleid dat ca. 75 % van PM10 en ca. 80% van PM2.5 door menselijk handelen verklaard kan worden.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.